ทองคำกับการลงทุน

ทองคำกับการลงทุน
การเงินการธนาคาร

สนับสนุนเนื้อหา

ตั้งแต่สภาวะเศรษฐกิจโลกผันผวนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ส่งผลให้นักลงทุนเริ่มมองหาช่องทางอื่นๆ ในการออมและการลงทุน เพราะนอกจากการฝากเงินไว้ในธนาคาร

การลงทุนในตราสารหนี้หรือตราสารทุนก็ไม่ปลอดภัยและดอกเบี้ยที่ได้รับยังลดลงเรื่อยๆ ตามสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงและให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า

"ทองคำ" จึงเป็นอีกหนึ่งการลงทุนทางเลือกที่นักลงทุนยอมรับการลงทุนในทองคำมีประโยชน์หลายอย่าง ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้

1.ให้โอกาสสร้างผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ้นของราคาทองคำ (Price Appreciation)

เนื่องจากทองคำเป็นโลหะมีค่า (Precious Metal) ที่คนนิยมลงทุนมากที่สุด และเมื่อพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ อาทิ ต้นทุนการผลิตทองคำที่เพิ่มสูงขึ้น ทรัพยากรที่มีจำกัด ความต้องการทองคำที่เพิ่มขึ้นทั้งจากภาคผลิตและภาคการเงิน ทำให้คาดการณ์ว่าราคาทองคำมีแนวโน้มจะปรับตัวขึ้นในระยะยาว

 

2. เพื่อรักษาระดับความมั่งคั่ง (Wealth Preservation)

เพราะทองคำสามารถป้องกันความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อได้ในยามที่อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นราคาทองคำมักจะขยับขึ้นด้วย ทำให้รักษาอำนาจการซื้อในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

3. เป็นการกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยง (Diversification)

เนื่องจากผลตอบแทนจากการลงทุนในทองคำมักจะไม่เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันกับการลงทุนในหุ้น และสินทรัพย์เพื่อการลงทุนอื่นๆ จึงเหมาะแก่การนำทองคำมาเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์เพื่อการลงทุนในพอร์ต

 

การลงทุนในทองคำสามารถลงทุนได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในที่นี้จะขอนำเสนอทั้ง 2 มุมมอง

การลงทุนทางตรง เป็นการลงทุนโดยการซื้อทองคำแท่งหรือทองรูปพรรณมาเก็บไว้เอง โดยดูราคาขึ้นลงของทองคำ โดยช่วงที่ราคาทองคำปรับลดลงก็จะไปซื้อเก็บไว้เพื่อเก็งกำไร หรือในบางช่วงที่ราคาทองคำสูงก็จะขายเพื่อทำกำไรเช่นเดียวกัน

การลงทุนทางอ้อม เป็นการลงทุนโดยอาศัยความชำนาญของผู้บริหารกองทุน การลงทุนทองคำผ่านกองทุนรวม คือ การที่กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในทองคำ เพื่อให้ราคาหน่วยลงทุนเคลื่อนไหวใกล้เคียงที่สุดกับราคาทองคำโลกเท่านั้น

ดังนั้น จึงไม่มีการให้ผู้จัดการกองทุนมาบริหารจัดการ หรือเก็งกำไรในราคาทองคำ เช่น ซื้อทองเมื่อถูก หรือขายทองคำออกเมื่อแพงเหมือนการลงทุนในกองทุนหุ้น หรือตราสารหนี้ทั่วไป แต่อย่างใด

ทั้งนี้ ราคาของหน่วยลงทุนจะถูกหนุนหลังโดย ทองคำแท่งที่เก็บรักษาไว้ในห้องมั่นคงของผู้รักษาทรัพย์สิน โดยกองทุนทองคำแท่งทุกกองทุนที่เปิดขึ้นในปัจจุบัน ล้วนอยู่ภายใต้หลักการเดียวกันคือ "พยายามที่จะให้ราคาของหน่วยลงทุนขึ้นลงใกล้เคียงกับราคาทองคำโลกมากที่สุด"

โดยกองทุนทองคำที่มีชื่อเสียงและมีมูลค่ากองทุนสูงที่สุด ได้แก่ กองทุน SPDR Gold Trust ซึ่งจัดตั้งและจัดการโดย สมาพันธ์ทองคำโลก (World Gold Council) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange, NYSE) เมื่อพฤศจิกายน ปี 2004

แม้ทองคำแท่งจะอยู่ในทิศทางขาขึ้นและเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีก็ตาม แต่การลงทุนในกองทุนทองคำ ยังคงมีความเสี่ยงอยู่ในปัจจัยหลัก 2 ปัจจัยคือ

1. ปัจจัยจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ

2. ปัจจัยความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาทองคำแท่งในตลาดโลก ที่ต้องขึ้นอยู่กับ Demand และ Supply ของตลาดในอนาคตที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต

นิตยา เขียวขำ
บลจ.บัวหลวง จำกัด