เยียวยาเกษตรกร รับ 5,000 บาท เปิดยื่นอุทธรณ์ถึง 5 มิ.ย. นี้

เยียวยาเกษตรกร รับ 5,000 บาท เปิดยื่นอุทธรณ์ถึง 5 มิ.ย. นี้

เยียวยาเกษตรกร รับ 5,000 บาท เปิดยื่นอุทธรณ์ถึง 5 มิ.ย. นี้

เยียวยาเกษตรกร รับ 5,000 บาท กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดให้ยื่นอุทธรณ์เยียวยาเกษตรกรได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 5 มิ.ย. 63 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร รายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน (เดือน พ.ค.-ก.ค.63) รวมวงเงิน 150,000 ล้านบาท โดย ธ.ก.ส. ได้เริ่มจ่ายเงินเมื่อวันที่ 15 พ.ค. ที่ผ่านมา

เกษตรกรกลุ่มแรก ที่ขึ้นทะเบียนแล้วจำนวน 8.33 ล้านราย ได้ผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนแล้ว 6,773,517 ราย โดยทางกระทรวงเกษตรฯ ได้ส่งมอบข้อมูลให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อดำเนินการโอนเงินให้กับเกษตรกรตั้งแต่วันที่ 15 –25 พ.ค. 63 ซึ่งขณะนี้ผ่านมา 3 วัน ธ.ก.ส. ได้จ่ายเงินเยียวยาไปแล้วกว่า 14,812 ล้านบาท ผ่านช่องทางบัญชี ธ.ก.ส. บัญชีธนาคารอื่นตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ และพร้อมเพย์ตามเลขบัตรประชาชน

เกษตรกรกลุ่มที่สอง ซึ่งได้ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรภายในวันที่ 15 พ.ค. 63 จำนวน 1.57 ล้านคน กระทรวงเกษตรฯมีกำหนดจ่ายเงินเยียวยาในวันที่ 30 - 31 พ.ค. 63

เกษตรกรกลุ่มที่สาม ที่ไม่สามารถทำการเพราะปลูกได้นั้น ให้ขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมได้ถึงวันที่ 15 พ.ค. 63 และจะจ่ายเงินภายในวันที่ 27 – 31 ก.ค. 63

สำหรับเกษตรกรที่ลงทะเบียนแล้ว สามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกรได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ https://www.moac.go.th/

สำหรับเกษตรกรที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้จากสาเหตุต่างๆ สามารถอุธรณ์การเยียวยาได้ที่หน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรในส่วนกลางและภูมิภาคทั้ง 8 หน่วยงาน ประกอบด้วย

  1. กรมส่งเสริมการเกษตร ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง
  2. กรมประมง ที่สำนักงานประมงจังหวัด และสำนักงานประมงอำเภอทุกแห่ง
  3. กรมปศุสัตว์ ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกแห่ง
  4. กรมหม่อนไหม ที่กรมหม่อนไหม และศูนย์หม่อนไหม 21 แห่ง
  5. การยางแห่งประเทศไทย ที่สำนักงานการยางแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดและสาขาทุกแห่ง
  6. ยาสูบแห่งประเทศไทย ในส่วนภูมิภาคทุกแห่ง
  7. สำนักงานอ้อยและน้ำตาลทราย ในส่วนภูมิภาคทุกแห่ง
  8. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

โดยเปิดให้เกษตรกรยื่นอุทธรณ์ได้ ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค. – 5 มิ.ย. 63 ในเวลาราชการ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ยกเว้นเกษตรกรกลุ่มที่สาม สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ในวันที่ 27 – 31 ก.ค. 63

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ ยังเตรียมพร้อมให้คำปรึกษาและตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการฯ ดังกล่าวในเบื้องต้นแก่เกษตรกร ผ่านช่องทาง Call Center 1170 ซึ่งผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 15 – 19 พ.ค. ที่ผ่านมา 4 วันทำการ ได้ให้บริการเกษตรกรไปแล้วรวม 817 รายอีกด้วย

อ่านเรื่อง เงินเยียวยาเกษตรกร ต่อที่นี่