เดลินิวส์ เปิดโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด จ่ายชดเชยสูงสุด 13 เดือน

เดลินิวส์ เปิดโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด จ่ายชดเชยสูงสุด 13 เดือน

เดลินิวส์ เปิดโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด จ่ายชดเชยสูงสุด 13 เดือน
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด เปิดโครงการสมัครใจเกษียณอายุก่อนกำหนด เพื่อปรับโครงสร้างและการบริหารอัตรากำลังภายในองค์กรอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และปรับต้นทุนทางบุคลากร ลดภาระค่าใช้จ่ายโดยรวมในระยะยาว ซึ่งพนักงานบริษัทฯ ทุกระดับที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำ ที่ต้องการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ให้ส่งรายชื่อพนักงานไปให้หัวหน้าฝ่าย เพื่อรวบรวมแล้วนำส่งมาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 31 พ.ค. 63 เพื่อเสนอต่อบริษัทฯ ให้พิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติ และแจ้งผลการพิจารณาให้พนักงานที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ทราบ

ซึ่งพนักงานที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ จะมีผลในวันที่ 1 ก.ค. 63 และรับเงินค่าจ้างเดือนสุดท้ายพร้อมเงินชดเชยเป็นเช็คในวันที่ 30 มิ.ย. 63

700948

700949

สำหรับเงินชดเชยที่พนักงานเข้าร่วมตามโครงการจะได้รับมีดังนี้

  • พนักงานที่ปฏิบัติงานติดต่อกันครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี ได้รับเงินชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราเดือนสุดท้าย 30 วัน
  • พนักงานที่ปฏิบัติงานติดต่อกันครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี ได้รับเงินชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราเดือนสุดท้าย 90 วัน
  • พนักงานที่ปฏิบัติงานติดต่อกันครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี ได้รับเงินชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราเดือนสุดท้าย 180 วัน
  • พนักงานที่ปฏิบัติงานติดต่อกันครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี ได้รับเงินชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราเดือนสุดท้าย 240 วัน
  • พนักงานที่ปฏิบัติงานติดต่อกันครบ 10 ปี แต่ไม่ครบ 20 ปี ได้รับเงินชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราเดือนสุดท้าย 300 วัน
  • พนักงานที่ปฏิบัติงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป ได้รับเงินชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราเดือนสุดท้าย 400 วัน

ทั้งนี้ การอนุมัติให้พนักงานสมัครตามโครงการหรือไม่นั้น เป็นสิทธิ์ฝ่ายเดียวของบริษัทฯ ที่สำคัญในกรณีที่มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และพนักงานที่ได้รับการอนุมัติจากบริษัทฯ แล้ว จะยกเลิกการลาออกตามโครงการฯ ภายหลังไม่ได้ และต้องมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ พร้อมทั้งส่งมอบงานให้เรียบร้อยก่อนสิ้นสภาพการเป้นพนักงาน รวมถึงบริษัทฯ จะไม่รับพนักงานที่ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ กลับเข้าทำงานในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ อีก