10 ประเทศอาเซียน ที่คุณควรรู้จัก

10 ประเทศอาเซียน ที่คุณควรรู้จัก

10 ประเทศอาเซียน ที่คุณควรรู้จัก
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

10 ประเทศอาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East AsianNations) มีประเทศอะไรบ้าง เช็กเลย

เป้าหมายของการก่อตั้งอาเซียน คือ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศในภูมิภาค ธำรงไว้ซึ่งสันติภาพเสถียรภาพ และความมั่นคงทางการเมือง สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ

การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมการกินดีอยู่ดีของประชาชนบนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก

เรามาดูกันว่าประเทศในกลุ่ม AEC หรือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีความสำคัญ และแตกต่างกันอย่างไร ลองมาทำความรู้จักกับ 10 ประเทศอาเซียน

10 ประเทศอาเซียน

 1. ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)

  ประเทศอาเซียน ประเทศบรูไน ธงชาติประเทศบรูไน

  บรูไน หนึ่งใน 10 ประเทศอาเซียน เป็นประเทศที่ตลาดเปิดแบบเสรี ภายใต้การดูแลของรัฐ รายได้หลักของประเทศ จะมาจากน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ และนับเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ อันดับที่ 4 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  และมีสินค้านำเข้าส่วนใหญ่จากสิงคโปร์ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา โดยเป็นสินค้าประเภท เครื่องจักรอุตสาหกรรม รถยนต์ เครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ และสินค้าเกษตร

  เมืองหลวง : บันดาร์ เสรี เบกาวัน
  ภาษา : ภาษามาเลย์ เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็นอังกฤษและจีน
  ประชากร : ประกอบด้วย มาเลย์ 66%, จีน11%,อื่นๆ 23%
  นับถือศาสนา : อิสลาม 67%, พุธ 13%, คริสต์ 10%
  ระบบการปกครอง : ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์

 2. ประเทศกัมพูชา (Cambodia)

  ประเทศอาเซียน ประเทศกัมพูชาธงชาติประเทศกัมพูชา

  กัมพูชา ประเทศอาเซียนที่เกิดสงครามภายในมายาวนาน และมีการยุติลงในปี 2534 จึงค่อยๆ มีการพัฒนาประเทศ โดยกัมพูชากำหนดนโยบายมุ่งการพัฒนาทางการเกษตร การท่องเที่ยว และมีการส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติ

  เมืองหลวง : กรุงพนมเปญ
  ภาษา : ภาษาเขมร เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็นอังกฤษ, ฝรั่งเศส, เวียดนามและจีน
  ประชากร : ประกอบด้วย ชาวเขมร 94%, จีน 4%,อื่นๆ 2%
  นับถือศาสนา : พุทธ(เถรวาท) เป็นหลัก
  ระบบการปกครอง : ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ

 3. ประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia)ประเทศอาเซียน ประเทศอินโดนีเซียธงชาติประเทศอินโดนีเซีย

  ประเทศอินโดนีเซีย เป็นประเทศที่ประกอบไปด้วยภาคการผลิต ที่สำคัญ 4 ส่วน ได้แก่ ภาคบริการ ภาคหัตถอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และเหมืองแร่

  นอกจากนี้ยังเป็นประเทศที่มีแหล่งทรัพยากรรธรรมชาติที่มีค่าทางเศรษฐกิจสมบูรณ์ เช่น น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ดีบุก ทองแดง แร่เหล็ก เป็นต้น

  เมืองหลวง : จาการ์ตา
  ภาษา : ภาษาอินโดนีเซีย เป็นภาษาราชการ
  ประชากร : ประกอบด้วย ชนพื้นเมืองหลายกลุ่ม มีภาษามากกว่า 583 ภาษา ร้อยละ 61 อาศัยอยู่บนเกาะชวา
  นับถือศาสนา : อิสลาม 87%, คริสต์ 10%
  ระบบการปกครอง : ประชาธิปไตยที่มีประธานาธิปดีเป็นประมุข และหัวหน้าฝ่ายบริหาร

 4. ประเทศลาว (Laos)
  ประเทศอาเซียน ประเทศลาวธงชาติประเทศลาว

  ประเทศลาว มีแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเติบโตจากประเทศคู่ค้าสำคัญอย่าง ลาว จีน ไทย เวียดนาม ด้วยภาคผลิตการเกษตร ป่าไม้

  เมืองหลวง : นครหลวงเวียงจันทร์
  ภาษา : ภาษาลาว เป็นภาษาราชการ
  ประชากร : ประกอบด้วย ชาวลาวลุ่ม 68%, ลาวเทิง 22%, ลาวสูง 9% รวมประมาณ 68 ชนเผ่า
  นับถือศาสนา : 75% นับถือพุทธ, นับถือผี 16%
  ระบบการปกครอง : สังคมนิยมคอมมิวนิสต์ (ทางการลาวใช้คำว่า ระบบประชาธิปไตยประชาชน)

 5. ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)
  ประเทศอาเซียน ประเทศมาเลเซียธงชาติประเทศมาเลเซีย

  มาเลเซีย เป็นอีกประเทศที่พึ่งพาเหมืองแร่ และการส่งออกสินค้าเกษตร เช่น ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ไม้ซุง และดีบุก และมีรายได้หลักมาจากการผลิตสินค้าและบริการ โดยเฉพาะยางพารา และปาล์มน้ำมัน มีการพัฒนามากขึ้น ทำให้ภายในประเทศมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น

  เมืองหลวง : กรุงกัวลาลัมเปอร์
  ภาษา : ภาษามาเลย์ เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็นอังกฤษและจีน
  ประชากร : ประกอบด้วย มาเลย์ 40%, จีน33%, อินเดีย 10%, ชนพื้นเมืองเกาะบอร์เนียว 10%
  นับถือศาสนา : อิสลาม 60%, พุธ 19%, คริสต์ 11%
  ระบบการปกครอง : ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา

 6. ประเทศพม่า (Myanmar)

  ประเทศอาเซียน ประเทศพม่าธงชาติประเทศพม่า

  พม่า อาชีพหลักของ ประชาชนในประเทศ จะเป็นการเกษตรกร เช่น การปลูกข้าวเจ้า อ้อย และพืชเมืองร้อน การทำเหมืองแร่ การทำป่าไม้ อุตสาหกรรม พม่าเป็นประเทศกำลังพัฒนา และมีรายได้เฉลี่ยต่อบุคคลในเกณฑ์ต่ำ

  เมืองหลวง : เนปีดอ (Naypyidaw)
  ภาษา : ภาษาพม่า เป็นภาษาราชการ
  ประชากร : ประกอบด้วยเผ่าพันธุ์ 135 มี 8 เชื้อชาติหลักๆ 8 กลุ่ม คือ พม่า 68%, ไทยใหญ่ 8%, กระเหรี่ยง 7%, ยะไข่ 4% จีน 3% มอญ 2% อินเดีย 2%
  นับถือศาสนา : นับถือพุทธ 90%, คริสต์ 5% อิสลาม 3.8%
  ระบบการปกครอง : เผด็จการทางทหาร ปกครองโดยรัฐบาลทหารภายใต้สภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ

 7. ประเทศฟิลิปปินส์ (Philippines)

  ประเทศอาเซียน ประเทศฟิลิปปินส์ธงชาติประเทศฟิลิปปินส์

  ฟิลิปปินส์ ประเทศอาเซียนที่พบกับปัญหาความยากจน เป็นปัญหาที่มีมายาวนาน และมีการกระจายรายได้โดยไม่เท่าเทียมกัน และยังประสบปัญหาราคาน้ำมันแพง ฟิลิปปินส์ มีสินค้านำเข้า ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน เหล็ก ชิ้นส่วนประกอบรถยนต์

  เมืองหลวง : กรุงมะนิลา
  ภาษา : ภาษาฟิลิปิโน และภาษาอังกฤษ เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็น สเปน, จีนฮกเกี้ยน, จีนแต้จิ๋ว ฟิลิปปินส์ มีภาษาประจำชาติคือ ภาษาตากาล็อก
  ประชากร : ประกอบด้วย มาเลย์ 40%, จีน33%, อินเดีย 10%, ชนพื้นเมืองเกาะบอร์เนียว 10%
  นับถือศาสนา : คริสต์โรมันคาทอลิก 83% คริสต์นิกายโปรเตสแตนต์, อิสลาม 5%
  ระบบการปกครอง : ประชาธิปไตยแบบประธานาธิปดีเป็นประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหาร

 8. ประเทศสิงคโปร์ (Singapore)
  ประเทศอาเซียน ประเทศสิงคโปร์ธงชาติประเทศสิงคโปร์

  สิงคโปร์ ประเทศอาเซียนที่ประสบความสำเร็จจากการเปิดเสรีทางการค้า และมีรายได้ประชาชาติต่อหัวสูงเท่ากับกลุ่มประเทศในยุโรป

  เมืองหลวง : สิงคโปร์
  ภาษา : ภาษามาเลย์ เป็นภาษาราชการ รองลงมาคือจีนกลาง ส่งเสริมให้พูดได้ 2 ภาษาคือ จีนกลาง และให้ใช้อังกฤษ เพื่อติดต่องานและชีวิตประจำวัน
  ประชากร : ประกอบด้วยชาวจีน 76.5%, มาเลย์ 13.8%, อินเดีย 8.1%
  นับถือศาสนา : พุทธ 42.5%, อิสลาม 14.9%, คริสต์ 14.5%, ฮินดู 4%, ไม่นับถือศาสนา 25%
  ระบบการปกครอง : สาธารณรัฐ (ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีสภาเดียว) โดยมีประธานาธิปดีเป็นประมุข และนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร

 9. ประเทศเวียดนาม (Vietnam)

  ประเทศอาเซียน ประเทศเวียดนามธงชาติประเทศเวียดนาม


  สินค้าส่งออกที่สำคัญของเวียดนาม จะเป็นประเภทสิ่งทอ เสื้อผ้าสำเร็จรูป และยังเป็นประเทศที่ดึงดูดนักลงทุนเป็นอย่างมาก เพราะว่า มีประชากรจำนวนมาก และค่าจ้างแรงงานต่ำ อีกทั้งชาวเวียดนาม ยังมีอุปนิสัยขยันอีกด้วย

  เมืองหลวง : กรุงฮานอย
  ภาษา : ภาษาเวียดนาม เป็นภาษาราชการ
  ประชากร : ประกอบด้วยชาวเวียด 80%, เขมร 10%
  นับถือศาสนา : พุทธนิกายมหายาน 70%, คริสต์ 15%
  ระบบการปกครอง : ระบบสังคมนิยม โดยพรรคคอมมิวนิสต์เป็นพรรคการเมืองเดียว

 10. ประเทศไทย (Thailand)

  ประเทศอาเซียน ประเทศไทยธงชาติประเทศไทย

  ประเทศไทย มีสินค้าส่งออกได้แก่ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ส่วนประกอบรถยนต์ แผงวรจรไฟฟ้า ยางพารา เม็ดพลาสติก อัญมณีและเครือ่งประดับ และผลิตภัณฑ์เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์ รวมไปถึงส่วนประกอบ นอกจากนี้ยังนำเข้าน้ำมันดิบ รถยนต์ เงินแท่งและทองคำ

  เมืองหลวง : กรุงเทพมหานคร
  ภาษา : ภาษาไทย เป็นภาษาราชการ
  ประชากร : ประกอบด้วยชาวไทยเป็นส่วนใหญ่
  นับถือศาสนา : พุทธนิกายเถรวาท 95%, อิสลาม 4%
  ระบบการปกครอง : ระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ 10 ประเทศอาเซียน

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook