ราชธานีออกหุ้นกู้ไม่เกิน3พันล้านอัตราดอกเบี้ย5%

กระแสหุ้นออนไลน์

สนับสนุนเนื้อหา

บมจ.ราชธานี ลิสซิ่ง(THANI) ระบุในแบบไฟลิ่งที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)ว่า กำหนดออกหุ้นกู้ อายุ 4 ปี มูลค่าไม่เกิน 3 ,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 5.00%   โดยจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน ระหว่างวันที่ 29-31 ต.ค. โดยมีธนาคารธนชาต เป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ ขณะที่ทริสเรทติ้ง จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ ไว้ที่ระดับ BBB+   วัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้ บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ ไปใช้ชำระคืนเงินกู้เดิม และใช้ ในลงทุน หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท