กระทรวงแรงงานหนุนเด็กไทยทำงานช่วง "ปิดเทอม" ตั้งเป้า 50,000 คน

กระทรวงแรงงานหนุนเด็กไทยทำงานช่วง "ปิดเทอม" ตั้งเป้า 50,000 คน
Smart SME

สนับสนุนเนื้อหา

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังการเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ระบบการทำงาน ว่า รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ โดยกำหนดให้การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน ของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของนักเรียนและนักศึกษาที่จะเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศในอนาคตจะต้องมีทักษะ องค์ความรู้ และทัศนคติ ที่พร้อมสำหรับเข้าสู่โลกของการทำงาน เพื่อให้เป็นแรงงานคุณภาพ หรือ Super Worker ซึ่งเป็นคนทำงานที่มีทักษะหลากหลาย และสามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงาน

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2562 กระทรวงแรงงานมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมยุวแรงงานให้มีงานทำระหว่างปิดเทอมกว่า 50,000 คนทั่วประเทศ อันจะเป็นการเตรียมกำลังแรงงานของอนาคต และเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดเทอม ทั้งยังมีรายได้สำหรับเป็นทุนการศึกษา และลดรายจ่ายของครอบครัว

พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวต่อว่า ขอขอบคุณผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เห็นความสำคัญ สำหรับการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ยุวแรงงานก่อนเข้าสู่ระบบการทำงานในวันนี้ และส่งเสริมกิจกรรม “ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน” โดยให้นักเรียนนักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้และมีประสบการณ์ทั้งด้านการพัฒนาทักษะความรู้ ความปลอดภัยในการทำงาน การออมและการประกันสังคม ซึ่งจะทำให้นักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคตได้