เฮ! เพิ่มค่ารักษา ประกันสังคมเป็น 1 ล้าน

เฮ! เพิ่มค่ารักษา ประกันสังคมเป็น 1 ล้าน

เฮ! เพิ่มค่ารักษา ประกันสังคมเป็น 1 ล้าน
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม นพ.สมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน

เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการการแพทย์ กองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ครั้งที่ผ่านมาว่า

ที่ประชุมมีมติให้เพิ่มค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้ประกันตนที่ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากการทำงานในกองทุนเงินทดแทนจาก 300,000 บาท เป็น 1,000,000 บาท

โดยจากนี้ไปจะต้องมีการเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน เพื่อให้เห็นชอบอีกครั้ง

"หากผู้ประกันตนมีค่าน้ำหนักความรุนแรงของโรค (Relative Weight - RW) เกินกว่าระดับ 20 ขึ้นไป ให้โรงพยาบาลพิจารณาว่าโรคดังกล่าวมีความรุนแรงและให้ส่งเรื่องไปยัง สปส.

หลังจากนั้น สปส.จะให้คณะกรรมการการแพทย์นำกรณีของผู้ประกันที่ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากการทำงานไปพิจารณาว่าจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ผู้ประกันตนเป็นจำนวนเงินเท่าใด

โดยมีข้อกำหนดว่าต้องไม่เกิน 1,000,000 บาท ซึ่งจะพิจารณาค่าใช้จ่ายจำนวน 500,000 บาทแรก โดยใช้เวลาไม่เกิน 15 วัน ส่วนค่าใช้จ่ายจำนวน 500,000 บาทหลัง โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน

โดยหลังจากทำการรักษาผู้ประกันตนแล้ว โรงพยาบาลสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลของผู้ประกันตนกับ สปส.ได้ทันที" นพ.สมเกียรติกล่าว


ขณะนี้ สปส.กำลังเร่งจัดทำร่างแก้ไขกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลของกองทุนเงินทดแทน และร่างประกาศกระทรวงแรงงานเสนอคณะกรรมการการแพทย์พิจารณา

หลังจากนั้นจะเสนอคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อคณะกรรมการประกันสังคมต่อไป คาดว่าใช้เวลาไม่เกิน 6 เดือน ร่างแก้ไขกฎกระทรวงจะประกาศใช้

 

ส่องเงินเดือนหลักแสน "องค์กรอิสระ"
ไอเดียทำธุรกิจ SMEs
กลเม็ดเด็ด รวยเงินล้าน

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook