สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สั่งเปิดเงินเดือนผู้บริหาร บจ. ใหม่

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สั่งเปิดเงินเดือนผู้บริหาร บจ. ใหม่

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สั่งเปิดเงินเดือนผู้บริหาร บจ. ใหม่
S! Money (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ปรับปรุงเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลและผู้สอบบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลที่ชัดเจน พร้อมเข้ารับการประเมินโครงการประเมินภาคการเงิน FSAP (Financial Sector Assessment Program - FSAP) ในช่วงปลายปี 2561 ถึงต้นปี 2562

  1. โดยการปรับปรุงเกณฑ์ดังกล่าวคำนึงถึงความพร้อมของตลาดทุน และไม่สร้างภาระต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และกำหนดให้เปิดเผยข้อมูลในประเด็น ดังนี้
  2. เพิ่มการเปิดเผยนโยบายและวิธีการกำหนดค่าตอบแทน และโครงสร้างค่าตอบแทนผู้บริหาร รวมถึงค่าตอบแทนค้างจ่ายที่เกิดขึ้นปีล่าสุด
  3. เปิดเผยวัตถุประสงค์การใช้เงินให้ชัดเจนตามแต่ละหัวข้อที่กำหนด โดยระบุจำนวนเงิน-ระยะเวลาการใช้เงินโดยประมาณ
  4. เพิ่มข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและสหภาพแรงงาน
  5. เปิดเผยประวัติการซื้อขายและราคาย้อนหลังของหุ้น เช่น ราคาหุ้นและมูลค่าซื้อขายของแต่ละปีในช่วง 3 ปี

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ข้อที่ 1-4  มีผลใช้บังคับกับการยื่นแบบคำขออนุญาต หรือแบบ filing ตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป ส่วนเกณฑ์ข้อ 5 มีผลใช้บังคับกับการยื่นแบบคำขออนุญาตหรือแบบ filing โดยใช้งบการเงินประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม ทาง ก.ล.ต. ได้ยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีในต่างประเทศที่ต้องสังกัดสำนักงานสอบบัญชีในเครือข่ายเดียวกันกับสำนักงานสอบบัญชีไทยด้วย โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

ขณะที่รองเลขาธิการ ก.ล.ต. นายประกิต บุณยัษฐิติ ระบุว่า การปรับเกณฑ์ดังกล่าว จะช่วยให้นักลงทุนสามารถติดตามข้อมูลที่เกี่ยวกับค่าตอบแทนผู้บริหาร งบการเงินและรายการระหว่างกัน วัตถุประสงค์การใช้เงิน และช่วยประเมินความสามารถของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ได้มากขึ้น สอดรับกับมาตรฐานของ ICSCO ในการเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับตลาดทุนไทย รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ