รู้ไว้ไม่เสียหาย! มนุษย์เงินเดือน ถูกไล่ออกโดยไม่มีเหตุ “ประกันสังคม” จ่าย 45,000 บาท

รู้ไว้ไม่เสียหาย! มนุษย์เงินเดือน ถูกไล่ออกโดยไม่มีเหตุ “ประกันสังคม” จ่าย 45,000 บาท
Smart SME

สนับสนุนเนื้อหา

เงินประกันสังคมที่ถูกหักไปทุกเดือน เดือนละ 750 บาทนั้น ไม่ใช่แค่เราจะได้รับสิทธิในการรักษาพยาบาลอย่างเดียว แต่รวมถึงสิทธิการได้รับความช่วยเหลือในกรณีที่ถูกเลิกจ้าง หรือลาออก จากสำนักงานประกันสังคม

สำหรับผู้ที่สามารถขอรับเงิน ในกรณีตกงาน เลิกจ้าง ลาออก ต้องเข้าข่ายเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1.กรณีลูกจ้างลาออกหรือถูกบังคับให้ลาออก : จะได้รับเงิน 13,500 บาท โดยประกันสังคมจ่าย 30% ของเงินเดือน แต่ไม่เกินยอดเงินเดือน 15,000 บาทเป็นเวลา 3 เดือน

2.กรณีถูกเลิกจ้างหรือไล่ออกโดยไม่มีเหตุ : จะได้รับสิทธิ์รับเงินสูงสุด 45,000 บาท โดยประกันสังคมจ่าย 50% ของเงินเดือน แต่ไม่เกินยอดเงินเดือน 15,000 บาท เป็นเวลา 6 เดือน

โดยสิทธิ์นี้ยังครอบคลุมแรงงานต่างด้าวในระบบส่งประกันสังคมไม่น้อยกว่า 6 เดือน โดยผู้ที่อยากจะใช้สิทธิ์ดังกล่าวสามารถเดินทางเข้าไปติดต่อทำเรื่องได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/สำนักงานประกันสังคมจังหวัด และสาขาทั่วประเทศ (ยกเว้นสำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข) หรือยื่นประกันขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน และรายงานตัวผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (เว็บไซต์ www.empui.doc.go.th) ของสำนักงานจัดหางานของรัฐภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ถูกเลิกจ้างหรือลาออก หรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง และรายงานตัวตามกำหนดนัด เพื่อมิให้เสียสิทธิในการรับเงินทดแทน

>> ลูกจ้างได้เฮ! เพิ่มเงินชดเชยเป็น 400 วัน กรณีถูกเลิกจ้างหลังทำงานครบ 20 ปี