คนรับจ้างทำงานที่บ้าน เฮ! กู้เงินได้แล้ว รัฐหนุนปล่อย "ดอกเบี้ยต่ำ"

คนรับจ้างทำงานที่บ้าน เฮ! กู้เงินได้แล้ว รัฐหนุนปล่อย "ดอกเบี้ยต่ำ"
Thai Quote

สนับสนุนเนื้อหา

นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน ระบุว่า กรมการจัดหางานส่งเสริมอาชีพให้กับแรงงานนอกระบบ โดยส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน ทั้งในรูปส่วนบุคคล และการรวมกลุ่มกัน ลักษณะของการรับงานไปทำที่บ้านจะเป็น การผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อมหรือแปรรูปสิ่งของตามที่ได้ตกลงกับผู้จ้างงานในบ้านของตนเอง หากทำงานเสร็จจะส่งคืนสิ่งของหรือผลิตภัณฑ์ให้กับผู้จ้างงาน

ทั้งนี้ จะให้การสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านอีกด้วย สำหรับคุณสมบัติของผู้กู้เป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านซึ่งมีทั้งแบบบุคคลและกลุ่มบุคคล ที่จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน มีผลการดำเนินการและมีรายได้จากการรับงานไปทำที่บ้าน  หรือมีหลักฐานการรับงานไปทำที่บ้านจากผู้จ้างงาน

กรณีบุคคล ต้องมีทรัพย์สินหรือเงินทุนไม่น้อยกว่า 5,000 บาท กูเงินได้ไม่เกิน 50,000 บาท ระยะเวลาชำระคืน 2 ปี

กรณีแบบกลุ่มบุคคลจะต้องมีทรัพย์สินหรือเงินทุนในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มรวมกันไม่น้อยกว่า 10,000 บาท กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท

วงเงินกู้ 50,000-100,000 บาท ระยะเวลาชำระคืน 4 ปี

วงเงินกู้ 100,001-200,000 บาท ระยะเวลาชำระคืน 5 ปี

โดยมีอัตราดอกเบี้ยต่ำร้อยละ 3 ต่อปี และมีระยะเวลาพักชำระหนี้เงินต้นไม่เกิน 4 เดือน