หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ปตท. สผ. ช่องทางใหม่นักลงทุน

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ปตท.  สผ. ช่องทางใหม่นักลงทุน
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. สร้างปรากฏการณ์ใหม่ เพื่อการออมระยะยาว

ด้วยการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนเป็นครั้งแรก อัตราดอกเบี้ย 5.85% - 7.85% ต่อปี โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนตามดุลยพินิจหลังจากครบกำหนด 10 ปี

จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน หรือตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ ซึ่งอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ AA โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด มูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท เปิดให้จองซื้อและชำระเงินในวันที่ 11-14 มิถุนายน นี้ โดยแต่งตั้ง ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ดังกล่าว

นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและบัญชี ปตท.สผ. เปิดเผยว่า "ปตท.สผ. เป็นบริษัทแรกที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่สามารถออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้กับนักลงทุนในการออมระยะยาว โดยหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียว ไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการ ไม่มีประกัน ไม่มีการแปลงสภาพ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ตาม

ดุลพินิจ ณ วันครบรอบ 10 ปี หรือตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ และดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว ที่จะเลื่อนการชำระดอกเบี้ยไม่จำกัดจำนวนครั้ง ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดให้จองซื้อและชำระเงินตั้งแต่วันที่ 11-14 มิถุนายน 2555 ผ่านธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

สำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนที่จำหน่ายครั้งแรกนี้ บริษัทเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท โดยบริษัทมีอันดับความน่าเชื่อถือที่ AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตความน่าเชื่อถือสูงสุด และมีอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ AA โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ในปีที่ 1 ถึงปีที่ 10 อยู่ที่ 5.85% ต่อปี ปีที่ 11 ถึงปีที่ 30 อยู่ที่ 6.10% ต่อปี ปีที่ 31 ถึงปีที่ 60 อยู่ที่ 6.85% ต่อปี และตั้งแต่ปีที่ 61 เป็นต้นไป อยู่ที่ 7.85% ต่อปี โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ดังกล่าวไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท"

อนึ่ง ปตท. สผ. เป็นรัฐวิสาหกิจของไทยและเป็นบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมชั้นนำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มุ่งมั่นสร้างมูลค่าเพิ่มและเติบโตอย่างยั่งยืนและมีมาตรฐานในการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ลงทุนในแผนยุทธศาสตร์ และคล่องตัวในการเปลี่ยนแปลง โดยบริษัทได้มุ่งมั่นในการผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่มีคุณภาพและปลอดภัย ในราคาที่แข่งขันได้ ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยยึดมั่นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการบริหารธุรกิจและการเงิน การลงทุนในหุ้นกู้ของ ปตท. สผ. จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ มีทั้งความมั่นคงและได้ผลตอบแทนสูง

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงไทย โทร. 1551 ธนาคารกสิกรไทย โทร. 0-2888-8888 และธนาคารไทยพาณิชย์ โทร. 0-2777-7777