ธุรกิจใน 10 หมวดอุตสาหกรรม ที่ได้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ธุรกิจใน 10 หมวดอุตสาหกรรม ที่ได้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ธุรกิจใน 10 หมวดอุตสาหกรรม ที่ได้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

ห้ามพลาด ทำธุรกิจใน 10 หมวดอุตสาหกรรมเหล่านี้ ได้รับยกเว้นภาษีนิติบุคคล 5 ปี ยังมีเวลาให้ยื่นขออีก 2 เดือนเศษ ก่อนหมดเขต ในวันที่ 31 ธ.ค. 60

การส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ หรือ สตาร์ทอัพ โดยเฉพาะ ในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามที่รัฐบาลต้องการ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจที่มีการนำนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อนำประเทศไปสู่แนวทางเศรษฐกิจยุคใหม่ หรือที่เรียกกันว่า ยุค เศรษฐกิจ 4.0 ทั้งนี้ รัฐบาลได้ออกมาตรการส่งเสริมมาตั้งแต่ ปี 2558 เป็นต้นมา

ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้มีการกำหนดมาตรการและเงื่อนไขต่างๆ เพื่อการส่งเสริม โดยในส่วนของ มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ (New Start-up) ได้มีการกำหนดให้มีการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 5 รอบระยะเวลา บัญชีซึ่งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวต้องเข้าเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1. เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่จดทะเบียนพาณิชย์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการไม่เกิน 30 ล้านบาท

2. ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักที่มีศักยภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Engine of Growth) โดยอาศัยการใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในการออกแบบและพัฒนาเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตหรือให้บริการอย่างเป็นระบบ ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการ ประกอบด้วย กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังนี้

2.1 กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรม
2.2 กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
2.3 กลุ่มอุตสาหกรรมวิจัยพัฒนาโดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายต้องขึ้นทะเบียนและผ่านการรับรองจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

3. รายรับที่ได้จากการประกอบกิจการในช่วงระยะเวลาที่ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ต้องเป็นรายรับเฉพาะ หรือ เกี่ยวเนื่องกับสินค้าและบริการที่เกิดจากกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายตามข้อ (2) รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายรับที่ได้จากการประกอบกิจการทั้งหมด ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี

4. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้สิทธิยกเว้นภาษีอากรดังกล่าวจะต้องไม่ใช้สิทธิการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดในรอบระยะเวลาบัญชีใดให้การได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้เป็นอันระงับเฉพาะในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น

ทั้งนี้ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่เข้าข่ายได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ ซึ่งใช้เทคโนโลยีเป็นหลักในฐานกระบวนการผลิตและการให้บริการ ตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ของสนง.พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกำหนด และรับรองจากสนง.พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติแล้ว มีดังต่อไปนี้

1.อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร
2.อุตสาหกรรมเพื่อประหยัดพลังงาน ผลิตพลังงานทดแทน และพลังงานสะอาด
3.อุตสาหกรรมฐานเทคโนโลยีชีวภาพ
4.อุตสาหกรรมการแพทย์และสาธารณสุข
5.อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมบริการ และอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
6.อุตสาหกรรมวัสดุก้าวหน้า
7.อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องประดับ
8.อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
9.อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และบริการสารสนเทศ
10.อุตสาหกรรมฐานการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม หรืออุตสาหกรรมใหม่

โดยผู้ประกอบการตามเงื่อนไขต้องยื่นคำร้องขออนุมัติการยกเว้นภาษีต่ออธิบดีกรมสรรพากร ซึ่งกำหนดวันสุดท้ายที่สามารถยื่นขอได้คือ วันที่ 31 ธ.ค. 2560

 stu1stu2stu3