ประกันสังคมย้ำขึ้นค่าเหมาจ่ายฯผู้ประกันตน ให้ รพ.เอกชน สูงไม่ด้อยกว่าใคร !

สปส.ย้ำขึ้นค่าเหมาจ่ายฯผู้ประกันตน ให้ รพ.เอกชน สูงไม่ด้อยกว่าใคร !

สปส.ย้ำขึ้นค่าเหมาจ่ายฯผู้ประกันตน ให้ รพ.เอกชน สูงไม่ด้อยกว่าใคร !
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ชี้แจงกรณีข้อเรียกร้องของโรงพยาบาลเอกชนในการเข้าร่วมนโยบายด้านสุขภาพของรัฐ ว่า สำนักงานประกันสังคมได้กำหนดให้สถานพยาบาลคู่สัญญาทุกแห่งทั้งภาครัฐและเอกชนดูแลผู้ประกันตนที่เลือกสถานพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์ ตั้งแต่การให้การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ดูแลรักษาพยาบาลในระยะเริ่มแรกของการเจ็บป่วยจนสิ้นสุดการรักษา ตลอดจนต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ซึ่งมติของคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ได้ปรับเพิ่มอัตราค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่สถานพยาบาลคู่สัญญา

1. ค่าเหมาจ่ายรายหัว 1,500 บาท/คน/ปี
2. ค่าภาระเสี่ยงสำหรับการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังเป็น 447 บาท/คน/ปี
3. ค่ารักษาผู้ป่วยในสำหรับโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงฯ 640 บาท/คน/ปี
4. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในที่มีค่าใช้จ่ายสูงเกินหนึ่งล้านบาท 15 บาท/คน/ปี ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 โดยสำนักงานประกันสังคมจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนในอัตราที่เท่ากันและเสมอภาคกัน

อย่างไรก็ดีหากรวมค่าบริการทางการแพทย์ทั้งหมดที่สำนักงานประกันสังคมจ่ายให้แก่สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ เท่ากับ 2,602 บาทต่อราย

นอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมยังได้มีการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ตามสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์อื่นๆที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาทั้งในสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิหรือสถานพยาบาลอื่นๆตามความเหมาะสมของแต่ละสิทธิประโยชน์ที่มีการจ่ายเพิ่มเติมให้แก่ผู้ประกันตนหรือสถานพยาบาล เช่น

ค่ารักษาพยาบาลที่เป็นค่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ค่าอุปกรณ์สำหรับการบำบัดรักษาโรคค่าปลูกถ่ายอวัยวะ
ค่าบำบัดทดแทนไต
ค่ายาสำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV
ค่ายาราคาสูงสำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นเฉพาะ
ค่าส่งเสริมสุขภาพเป็นการตรวจร่างกายประจำปี
กรณีประสบอันตราย/ฉุกเฉิน ค่าบริการทันตกรรม คิดเป็นอัตราค่าบริการทางการแพทย์ทั้งสิ้น 797.69 บาทต่อราย

ซึ่งเมื่อรวมค่าบริการทางการแพทย์ที่สำนักงานประกันสังคม จ่ายให้แก่สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ และสถานพยาบาลอื่นๆสำหรับการบริการแก่ผู้ประกันตนแล้ว มียอดรวมทั้งสิ้น 3,399.69 บาท/คน/ปี ซึ่งเป็นอัตราที่สูงและเมื่อเทียบกันแล้วไม่น้อยกว่ากองทุนประกันสุขภาพอื่นๆ

นายสุรเดชฯ กล่าวในตอนท้ายว่า กระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม ยึดหลักการดำเนินงานภายใต้แนวทางของพลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยปฏิรูปบริการทางการแพทย์ลดความเหลื่อมล้ำ บูรณาการงานด้านการแพทย์ที่เหมาะสมอย่างเท่าเทียมมีคุณภาพ ซึ่งนำไปสู่การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนของประเทศอย่างยั่งยืน