“บิ๊กตู่” เคาะยกระดับ 15 ด่านร่วม 10 เขต ศก.พิเศษชายแดน

“บิ๊กตู่” เคาะยกระดับ 15 ด่านร่วม 10 เขต ศก.พิเศษชายแดน
Spring News

สนับสนุนเนื้อหา

กนพ. เห็นชอบเพิ่มประสิทธิภาพด่าน CIQ 15 ด่านใน 10 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

เมื่อวานนี้ (15 มิ.ย. 60) ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ 1/2560 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยนายกฯ เน้นทุกหน่วยเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อนประเทศให้เดินหน้าตามแผนงานที่รัฐบาลวางไว้ และให้ดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เข้ามาประกอบการในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมทุกฝ่าย

โดย นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ แถลงผลการประชุมว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการการเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกของด่าน CIQ ด่านศุลกากรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 พื้นที่ จำนวน 15 ด่าน เพื่อเชื่อมโยงการและให้บริการที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นประตูเข้า-ออกทางการค้าระหว่างกัน ซึ่งจะทำให้เกิดการดึงดูดการลงทุนมาสู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเศรษฐกิจได้มากขึ้น ประกอบด้วย


1 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ได้แก่ ด่านศุลกากรแม่สอด จ.ตาก
2 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด ได้แก่ ด่านศุลกากรคลองใหญ่ จ.ตราด
3 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ได้แก่ ด่านศุลกากรดุกดาหาร จ.มุกดาหาร
4 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย ได้แก่ ด่านศุลกากรหนองคาย จ.หนองคาย
5 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ได้แก่ ด่านศุลกากรอรัญประเทศ จ.สระแก้ว
6 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ได้แก่ ด่านศุลกากรสะเดา และด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ จ.สงขลา
7 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย ได้แก่ ด่านศุลกากรแม่สาย ด่านศุลกากรเชียงแสน และด่านศุลกากรเชียงของ จ.เชียงราย
8 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ได้แก่ ด่านศุลกากรนครพนม จ.นครพนม
9 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี ได้แด่ ด่านศุลกากรสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
10 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส ได้แก่ ด่านศุลกากร สุไหงโก-ลก ด่านศุลกากรตากใบ และด่านศุลกากรบูเก๊ะตา จ.นราธิวาส

สำหรับความคืบหน้าของโครงการด่านศุลกากรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ ปัจจุบันได้รับอนุมัติงบประมาณสำหรับการก่อสร้างปรับปรุงด่าน CIQ ประกอบด้วย ด่านพรมแดน, ด่านศุลกากร, อาคารบริการผู้โดยสาร, ลานตรวจสินค้า และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ รวมทั้งการสร้างพื้นที่รองรับ พื้นที่ควบคุมร่วมกัน (Common Control Area : CCA) เพื่อตรวจสินค้าร่วมกัน ระหว่างเจ้าหน้าที่ศุลกากรไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ( GMS-EC)

 

ส่วนมาตรการส่งเสริมประสิทธิภาพด่านศุลกากร มีดังนี้

1 แยกเส้นทางตรวจคนและสินค้า ได้แก่ สร้างลานตรวจสินค้า และอาคารบริการผู้โดยสาร แยกช่องทางจราจรขาเข้า–ขาออก
2 การใช้เทคโนโลยีทันสมัยในการควบคุมทางศุลกากร ได้แก่ National Single Window (NSW) การควบคุมทางศุลกากรด้วยเครื่อง X-ray CCTV e-locked RFID ACTS การให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ e-Payment Tax Mobile application
3 ส่งเสริมสิทธิประโยชน์ ได้แก่ เขตปลอดอากร/คลังสินค้าทัณฑ์บน Border town

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาถึงการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ อาทิ การเร่งเจรจากับประเทศมาเลเซียเพื่อแก้ปัญหาการเปิดจุดผ่านแดนไทย – มาเลเซีย ณ ด่านศุลกากรสะเดา การก่อสร้างด่านพรมแดนหนองเอี่ยน จังหวัดสระแก้ว ของด่านศุลกากรอรัญประเทศ ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างเร่งส่งมอบพื้นที่จากกรมทางหลวงเพื่อนำมาก่อสร้างด่านพรมแดน เป็นต้น