SIM จ้าง SAMARTบริหาร-จัดการ 1ปี

นายธนานันท์ วิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย (SIM) เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2552 ประชุมเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2552 เกี่ยวกับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังนี้ 1. สัญญาจ้างการบริหารและการจัดการวันเดือนปีที่เกิดรายการ               18 ธันวาคม 2552ระยะเวลาของสัญญา                 1 มกราคม 2553 - 31 ธันวาคม 2553 (1 ปี)คู่สัญญา              ผู้ว่าจ้าง         บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย                        ผู้รับจ้าง          บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่นลักษณะความสัมพันธ์ และ              บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น (SAMART) เป็นผู้ถือส่วนได้เสียของผู้ที่เกี่ยวโยงกัน          หุ้นรายใหญ่ของบมจ.สามารถ ไอ-โมบาย (SIM) ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 58.28 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 และมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คื อ  Axiata Group Berhad (Axiata) ซึ่งถือหุ้น SAMART และ SIM คิดเป็นสัด ส่วนร้อยละ 18.96 และ 24.42  ตามลําดับมีกรรมการร่วมกัน คือ นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์  นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ นายอัซวัน คาน บิน ออสมัน คาน  และ นายเรซ่า บิน อับ ดุล ราฮิม ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ          รายการเกี่ยวกับบริการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ได้แก่ สัญญาว่าจ้างการให้บริการด้านบริหารและการจัดการ ซึ่งครอบคลุมการกําหนดกลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและสถาบันการเงินการบริหารจัดการด้านการเงิน และการตลาด รวมทั้งการพัฒนาสื่อและธุรกิจข้อมูล ข่าวสาร และสาระความบันเทิง โดยมีค่าบริการ 1 ล้านบาทต่อเดือน  คำนวณจากประมาณการชั่วโมงที่ใช้บริการ ความเห็นของคณะกรรมการและ        มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันไม่มีสิทธิในการออกเสียง ขนาดของรายการ                  มูลค่ารวมตลอดระยะเวลา 1 ปี รวม 12 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 0.52 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ  ตามงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!