BAFS ทุ่ม20ล.ลุยโครงการถังเก็บสำรองน้ำมันดีเซล

              หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล กรรมการผู้จัดการ บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ(BAFS) ขอแจ้งมติคณะกรรมการครั้งที่ 6/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2552 โดยมีมติที่ประชุมที่สำคัญดังนี้           1. อนุมัติให้ลงทุนในโครงการถังเก็บสำรองน้ำมันดีเซล ณ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานดอนเมืองในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท           2. เห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทให้ครอบคลุมถึงการให้บริการด้านการรับเก็บรักษาน้ำมันดีเซลดังนี้ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการให้บริการเก็บ การส่งจ่าย ขนส่ง เก็บกัก สุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ และรับรองคุณภาพน้ำมันดีเซล เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553  

เรื่องล่าสุดของหมวด การลงทุน-หุ้น

ดูหมวด การลงทุน-หุ้น ทั้งหมด