ปตท.เตรียมแยก ธุรกิจน้ำมัน-ค้าปลีก พร้อมกระจายหุ้นใหม่

ปตท.เตรียมแยก ธุรกิจน้ำมัน-ค้าปลีก พร้อมกระจายหุ้นใหม่

ปตท.เตรียมแยก ธุรกิจน้ำมัน-ค้าปลีก พร้อมกระจายหุ้นใหม่
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

ภาพประกอบจาก www.pttplc.com

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ทำหนังสือแจ้งกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบการปรับโครงสร้างธุรกิจ ปตท. โดยการโอนกิจการของหน่วยธุรกิจน้ำมัน รวมถึงสินทรัพย์และหนี้สินของหน่วยธุรกิจดังกล่าว ตลอดจนหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องให้แก่ บริษัท ปตท. ธุรกิจค้าปลีก จำกัด และการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (PTT Oil and Retail Business Company Limited, “PTTOR”)

และการให้ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก เป็นบริษัทแกน ของกลุ่มปตท. ในการดำเนินธุรกิจน้ำมันและ ค้าปลีก และแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเบื้องต้นของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก และการนำบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“การปรับโครงสร้างธุรกิจ ปตท.”) และเห็นชอบให้ ปตท .นำเสนอการปรับโครงสร้างธุรกิจ ปตท.ดังกล่าว ต่อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพลังงาน คณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ (“คนร.”) คณะรัฐมนตรี และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ ปตท. เพื่อพิจารณาอนุมัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างธุรกิจ ปตท.ในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มความชัดเจน โปร่งใสในการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ในสายตาสาธารณชน อีกทั้งยังช่วยให้หน่วยธุรกิจน้ำมันมีความคล่องตัวในการดำเนินงาน และสามารถปรับตัวกับ สถานการณ์การแข่งขันที่สูงขึ้นได้ทันท่วงที

ทั้งนี้ ภายหลังการปรับโครงสร้างธุรกิจ ปตท. บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จะเป็นบริษัทแกน (Flagship Company) ในการประกอบธุรกิจน้ำมันและค้าปลีกในอนาคต โดยมีแผนที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะดำเนินการกระจายหุ้นสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ เป็นเจ้าของธุรกิจน้ำมันและค้าปลีกของบริษัทฯ ผ่านการลงทุนในหุ้นของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีกผ่านการลงทุนในหุ้นของ PTTOR