ประกาศลด VAT เหลือ 6.3% เวลา 1 ปี มีผล 1 ต.ค.นี้

ประกาศลด VAT เหลือ 6.3% เวลา 1 ปี มีผล 1 ต.ค.นี้

ประกาศลด VAT เหลือ 6.3% เวลา 1 ปี มีผล 1 ต.ค.นี้
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศเผยแพร่ พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๕๙๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2558  

 

โดยสาระสำคัญเป็นการแก้ไขประมวลรัษฎากร ว่าด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ ภาษี VAT โดย จะปรับลดอัตราการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มลงเหลือ 6.3 %มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2558 นี้ และ หลังจากนั้น จะปรับอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น 9 % มีผลตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค. 2559 เป็นต้นไป

สำหรับการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มลงมาที่ 6.3 % ตามประกาศในราชกิจจาฯฉบับนี้ เป็นไปตามที่ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ซึ่ง นับตั้งแต่มีการใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มมา ตามประมวลรัชฎากรได้กำหนดเพดานของอัตราภาษีไว้ที่ 10 % รวมที่ต้องจัดเก็บให้กับท้องถิ่น อีก 10 % แต่ได้ประกาศลดลงมาจัดเก็บที่ 6.3 %มาโดยตลอด เมื่อรวมกับที่ต้องจับเก็บให้กับท้องถิ่นอีก 10 %ของอัตราภาษี หรือ 0.7 % ทำให้อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม มีการจัดเก็บที่ 7 % มาโดยตลอด  

ทั้งนี้ในทางปฎิบัติ กระทรวงการคลัง จะขออนุมัติ ครม.เพื่อปรับลด หรือเพิ่มภาษีเป็นปีๆ ไป หากไม่มีการขอปรับลด ภาษีก็จะขึ้นไปตามที่รัชฎากรกำหนด แต่ส่วนใหญ่จะมีการขออนุมัติลดอัตรามาโดยตลอด

 

 

ข้อมูลจากhttp://www.mratchakitcha.soc.go.th/