ภาษีรถคันแรก มาแล้ว !!

ภาษีรถคันแรก มาแล้ว !!

ภาษีรถคันแรก มาแล้ว !!
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

กำลังเป็นคำถามสุดฮิต สำหรับเวลานี้ ที่หลายคนกำลังสงสัยเกี่ยวกับ "ภาษีรถคันแรก"

 

คําแนะนําสําหรับประชาชนในการขอใชสิทธิ์ฯ สําหรับรถยนต์ใหม่คันแรก ตามนโยบายรัฐบาล

1. เงื่อนไขการขอใช้สิทธิ์ฯ สําหรับรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาล
1.1 เป็นรถยนต์ใหม่คันแรกที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2554 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555
1.2 เป็นรถยนต์ราคาขายปลีกไม่เกิน 1,000,000 บาท/คัน
1.3 เป็นรถยนต์นั่งขนาดความจุกระบอกสูบไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร/รถยนต์กระบะ (Pick up)/รถยนต์นั่งที่มีกระบะ (Double Cab)
1.4 เป็นรถยนต์ที่ผลิตขึ้นในประเทศ ไม่รวมถึงรถยนต์ที่ประกอบจากชิ้นส่วนนําเข้าใช้แล้วจากต่างประเทศ (รถยนต์จดประกอบ)
1.5 จ่ายเงินตามสิทธิ์ฯ โดยถือจํานวนตามค่าภาษีสรรพสามิตตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท/คัน
1.6 ผู้ซื้อต้องมีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
1.7 ผู้ซื้อต้องครอบครองรถยนต์ไม่น้อยกว่า 5 ปีเว้นแต่กรณีเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังประกาศกําหนด
1.8 การจ่ายเงินตามสิทธิ์ฯ จะจ่ายให้เมื่อครอบครองรถยนต์ 1 ปีไปแล้ว (เริ่มจ่ายใหตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป) โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขอใช้สิทธิ์

สําหรับค่าธรรมเนียมในการโอนจะหักจากเงินที่ได้รับตามสิทธิ์ *อัตราค่าธรรมเนียมในการโอนขึ้นอยูกับระเบียบของธนาคารนั้น ๆ

2. ผู้ซื้อรถยนต์คันแรกสามารถตรวจสอบรายละเอียดยี่ห้อ รุ่นรถยนต์และประมาณการเงินคืน ทาง http://www.excise.go.th

3. ผู้ซื้อรถยนต์ใหม่คันแรก ต้องยื่นคําขอใช้สิทธิ์ฯ พร้อมเอกสารแนบ ดังนี้
3.1 สําเนาบัตรประชาชน
3.2 สําเนาทะเบียนบ้าน
3.3 สําเนาหนังสือสัญญาเช่าซื้อ (ในกรณีเช่าซื้อ)
3.4 สําเนาคู่มือการจดทะเบียน
3.5 หนังสือยินยอมสละสิทธิ์การโอนรถยนต์ใหม่คันแรก
3.6 สําเนาหลักฐานการซื้อขายรถยนต์ (กรณีซื้อเงินสดใช้สําเนาใบเสร็จรับเงินหรือสําเนาสัญญา
ซื้อขายและสําเนาเอกสารการรับมอบรถยนต์ กรณีเช่าซื้อใช้สําเนาใบเสร็จรับเงินและสําเนาเอกสารการรับมอบรถยนต์)
3.7 สําเนาบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ใช้สิทธิ์

4. การยื่นแบบคําขอใช้สิทธิ์ฯ สําหรับรถยนต์ใหม่คันแรก ยื่นได้ 2 ช่องทาง คือ
4.1 ยื่นผ่านเว็บไซต์กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th ผู้ซื้อต้องจัดส่งคําขอพร้อมสําเนาเอกสารหลักฐานต้นฉบับ(รับรองสําเนาเอกสารทุกฉบับ)มายังสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่ระบุไว้ในแบบคําขอใช้สิทธิ์ฯ ทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือนําส่งด้วยตนเอง

สําหรับกรณีที่ผู้ซื้อยื่นแบบคําขอใช้สิทธิ์ฯ ไว้ในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผู้ซื้อต้องส่งเอกสารหลักฐานต้นฉบับให้สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่ระบุไว้ในแบบคําขอภายในวันที่ 15 มกราคม 2556

4.2 ยื่นผ่านสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ หรือสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ผู้ซื้อต้องไปยื่น ณ สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ หรือสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ตามสําเนาทะเบียนบ้าน หรือสถานที่จด
ทะเบียนรถยนต์ โดยผู้ซื้อต้องยื่นเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555

5. กรณีหากผู้ซื้อมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือเปลี่ยนแปลงบริษัทหรือเปลี่ยนแปลงห้างหุ้นส่วน จํากัดที่เช่าซื้อ (Refinance) หรือเปลี่ยนแปลงยี่ห้อ รุ่นหรือแบบรถยนต์ ชื่อ ชื่อสกุล คํานําหน้านาม บัญชีเงินฝาก ธนาคารของผู้ขอใช้สิทธิ์ฯ ผู้ซื้อต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ณ สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่ระบุไว้ในแบบคํา ขอ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่กรณี ตามแบบคําขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลสําหรับ รถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาล

6. กรณีผู้ขอใช้สิทธิ์ฯ ประสงค์ขอยกเลิกการขอใช้สิทธิ์ฯ ก่อนได้รับเงินตามสิทธิ์ฯ ต้องมาแจ้งขอ ยกเลิก ณ สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่ได้ยื่นคําขอไว้ด้วยตนเอง

7. กรณีได้รับเงินตามสิทธิ์ฯแล้ว แต่ประสงค์จะออกจากโครงการให้นําเงินส่งคืน ณ สํานักงาน สรรพสามิตพื้นที่ที่ได้ยื่นคําขอไว้ตามแบบที่กําหนด

8. ผู้ซื้อสามารถตรวจสอบการได้รับสิทธิ์ฯ ทางเว็บไซต์ http://www.excise.go.th หรือที่สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่ยื่นคําขอฯ ไว้

9. หากผู้ซื้อได้รับสิทธิ์ฯ แล้วแต่ภายหลังกระทําผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งที่ระบุไว้ในคําขอใช้สิทธิ์ฯ สําหรับรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาล ผู้ซื้อมีหน้าที่ต้องนําเงินที่ได้รับไปส่งคืนให้แก่สํานักงานสรรพสามิต พื้นที่ที่ยื่นคําขอใช้สิทธิ์ฯ ภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับหนังสือแจ้งให้คืนเงิน

10. หากมีปัญหาหรือมีเหตุขัดข้อง สามารถติดต่อสอบถามได้ทางสายด่วน 1713 หรือสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่/สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ทั่วประเทศ

 

 

ขอบคุณข้อมูล กรมสรรพสามิต