กรมสรรพากรต่ออายุการขยายกำหนดเวลายื่นแบบฯผ่านอินเทอร์เน็ต 8 วัน อีก 2 ปี

กรมสรรพากรต่ออายุการขยายกำหนดเวลายื่นแบบฯผ่านอินเทอร์เน็ต 8 วัน อีก 2 ปี
ประชาชาติธุรกิจ

สนับสนุนเนื้อหา

กรมสรรพากรต่ออายุการขยายกำหนดเวลายื่นแบบฯทางอินเทอร์เน็ต 8 วัน นับแต่วันสิ้นสุดการยื่นแบบของทุกประเภทภาษี อีก 2 ปี จนถึงวันที่ 31 ม.ค.2560 หลังพบผู้เสียภาษีใช้บริการเพิ่มขึ้น มียอดยื่นแบบฯทางอินเทอร์เน็ตสูงขึ้นถึง 12.42%

จากการที่กรมสรรพากรได้ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษี การชำระภาษี และการนำส่งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ ผ่านเครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.rd.go.th ออกไป อีก 8 วัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 31 มกราคม 2558 นั้น

กรมสรรพากรพบว่ามีผู้เสียภาษี ให้ความสนใจนิยมใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในทุกประเภทภาษี โดยมียอดรวมการยื่นแบบฯสูงขึ้นเป็นลำดับ จากปี 2556 มีผู้ยื่นแบบฯทางอินเทอร์เน็ต รวมจำนวน 11,775,115 ฉบับ ในปี 2557 มีผู้ยื่นแบบฯทางอินเทอร์เน็ตรวมจำนวน 13,444,385 ฉบับ เพิ่มขึ้นจำนวน 1,669,270 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 12.42 จึงนับว่าบริการนี้ได้ช่วยให้ผู้เสียภาษีมีความสะดวก รวดเร็ว สามารถยื่นแบบฯได้ทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง

ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษีต่อไป กรมสรรพากรจึงได้ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษี การชำระภาษี และการนำส่งภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ตออกไปอีก 8 วัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามที่กฎหมายกำหนดสำหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560

สำหรับการขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบฯผ่านทางอินเทอร์เน็ตดังกล่าว กรมสรรพากรหวังว่านอกจากเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษีแล้ว ยังช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษลงได้เป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญของโครงการร่วมชดเชยการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของกรมสรรพากร (RD Carbon Credit) รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการปลุกจิตสำนึกให้ผู้เสียภาษีได้มีส่วนร่วมกับสังคมในการร่วมกัน ลดภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วย

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!