ตลท.ขึ้นSPหุ้นESTAR-W1ตั้งแต่ 2-29 ธ.ค.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งว่า เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท อีสเทอร์น สตาร์เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (ESTAR-W1) กำหนดวันซื้อหรือขายวันสุดท้าย ในวันที่ 1 ธ.ค. 54 วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ 8 ธ.ค. 54 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ในวันที่ 29 ธ.ค. 54 โดยมีระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ตั้งแต่วันที่ 14 - 28 ธ.ค. 54 ทั้งนี้ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP เป็นวันที่ 2 - 29 ธ.ค. 54 และ วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดงในวันที่ 30 ธ.ค. 54  

เรื่องล่าสุดของหมวด การลงทุน-หุ้น

ดูหมวด การลงทุน-หุ้น ทั้งหมด