ล้มละลาย เกิดจากอะไร

ล้มละลาย เกิดจากอะไร
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

จากกรณี บิลลี่ โอแกน อดีตนักร้องดัง ถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย Sanook! Money มีสาระน่ารู้เกี่ยวกับการล้มละลายมาฝาก 

บุคคลล้มละลายเกิดจากสาเหตุอะไร 

มีหนี้สินล้นพ้นตัว เกินกว่า 1,000,000 บาท

บุคคลล้มละลายมีภาระผูกพันอะไรบ้าง

บุคลล้มละลายมีภาระผูกพันอะไรบ้างนั้น มีดังนี้

- เมื่อเป็นบุคคลล้มละลายแล้ว ตามพระราชบัญญัติล้มละลายไม่สามารถทำนิติกรรมใด ๆ ได้ 

- ไม่สามารถกระทำการที่เกี่ยวกับนิติกรรมสัญญาใด ๆ ได้ทั้งสิ้น

หลังจากที่ศาลมีคำสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย จะมีอายุความกี่ปี ถึงจะหลุดจากการเป็นบุคคลล้มละลาย แต่เกินกำหนดแล้วเจ้าหนี้สามารถสืบทรัพย์ได้ในภายหลังจะยึดได้หรือไม่

ปกติบุคคลธรรมดาจะปลดจากการล้มละลายเมื่อครบ 3 ปี นับแต่ศาลพิพากษาให้ล้มละลาย แต่มีบางกรณีอาจขยายได้เป็น 5 ปี หรือ 10 ปีก็มี นอกจากนี้ถ้าลูกหนี้ไม่ให้ความร่วมมือในการรวบรวมทรัพย์สิน เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็ยื่นคำขอต่อศาลให้สั่งหยุดนับระยะเวลาการปลดจากการล้มละลายได้อีก แต่ทั้งนี้ศาลจะสั่งหยุดนับระยะเวลากี่ครั้งก็ได้แต่ไม่เกิน 2 ปี (ตามพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับล่าสุด มาตรา 67/1,81/1-81/4) ถ้าปลดจากล้มละลายแล้ว ลูกหนี้มีอำนาจจัดการทรัพย์สินของตนเองได้ แต่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยังมีอำนาจรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้ที่มีอยู่ก่อน หรือได้มาในระหว่างล้มละลาย (แม้จะเพิ่งสืบทรัพย์เจอภายหลังก็ได้)

บุคคลล้มละลายสามารถเดินทางไปทำงานต่างประเทศได้หรือไม่ อย่างไร

เดินทางได้ แต่ต้องมายื่นคำขออนุญาตต่อ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แจ้งว่าจะไปที่ไหน เป็นเวลาเท่าไร จะมีรายได้เท่าไรและจะขอนำส่งรายได้ ประมาณร้อยละ 30 เข้ากองทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ และ เจ้าพนักงานฯจะพิจารณาว่าจะอนุญาตให้ออกไปหรือไม่

โดยจะแจ้งให้บุคคลที่ล้มละลายต้องทำบัญชีรับ-จ่ายส่งต่อ เจ้าพนักงานฯ ทุกๆ 6 เดือน พร้อมส่งรายได้ตามที่เจ้าพนักงานจะอายัดเข้ากองทรัพย์สินด้วย โดยบุคคลที่ล้มละลายควรแจ้งชื่อผู้ที่เจ้าพนักงานจะติดต่อได้ระหว่างที่ไปทำงานต่างประเทศ นอกจากนี้บุคคลที่ล้มละลายอาจขอใช้วิธีประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ถ้าสำเร็จ ก็จะได้พ้นภาวะล้มละลาย แต่ทั้งนี้ ไม่ว่าวิธีใดก็ต้องปฏิบัติตามที่ได้ตกลงไว้กับเจ้าพนักงานฯโดยเคร่งครัด

หากถูกฟ้องล้มละลายกี่ปีถึงจะหลุดจากการเป็นคนล้มละลาย

การล้มละลายมีกำหนด 3 ปี 

หากถูกฟ้องล้มละลายแล้ว เมื่อครบ 3 ปี หนี้ที่ถูกฟ้องจะหมดหรือไม่

การปลดจากล้มละลาย กรณีเมื่อลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาได้มาให้การสอบสวนเกี่ยวกับกิจการ และทรัพย์สินต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ไปศาลในการไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผยและให้ความร่วมมือ ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการรวบรวมทรัพย์สิน ทั้งนี้ จะได้รับการปลดจากการล้มละลายทันที เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา สามปีนับแต่วันที่ศาลได้พิพากษาให้ล้มละลาย ซึ่งคำสั่งปลดจากล้มละลายทำ ให้บุคคลล้มละลายหลุดพ้นจากหนี้ทั้งปวงอันพึงขอรับชำระหนี้ได้ เว้นแต่ หนี้เกี่ยวกับภาษีอากร หรือ หนี้ที่เกิดขึ้นโดยความทุจริตฉ้อโกงของบุคคลล้มละลาย ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย มาตรา 81/1

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม