คนไทยไม่แฮปปี้ ยุคนี้นับวันของยิ่งแพง
Sanook//s.isanook.com/sr/0/images/logo-new-sanook.png60060
//s.isanook.com/mn/0/ud/0/1704/shopping.jpgคนไทยไม่แฮปปี้ ยุคนี้นับวันของยิ่งแพง

คนไทยไม่แฮปปี้ ยุคนี้นับวันของยิ่งแพง

2012-03-04T07:00:46+07:00
แชร์เรื่องนี้

เอแบคโพล สำรวจพบว่า ค่าครองชีพที่สูงขึ้นทำให้ดัชนีความสุขคนไทยเดือนกุมภาพันธ์ลดลง

นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิชาการเพื่อสังเกตการณ์และวิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัย เรื่อง แนวโน้มความสุขมวลรวม ของคนไทยวันนี้ กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปใน 17 จังหวัด จำนวนทั้งสิ้น 3,247 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ถึง 3 มีนาคม พบว่าความสุขมวลรวมของคนไทยเมื่อค่าคะแนนเต็ม 10 คะแนน ล่าสุดลดลงจาก 6.66 ในช่วงเดือนมกราคมเหลือ 6.42

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ความสุขมวลรวมของคนไทยให้ต่ำลงเป็นเรื่องของปัญหาค่าครองชีพ รายจ่ายที่เพิ่มสูงขึ้น รายได้ที่เท่าเดิมหรือลดลง และฐานะเศรษฐกิจระดับครัวเรือนที่ไม่มั่นคง

นอกจากนี้ ยังรับรู้ถึงความขัดแย้งแตกแยกของคนในชาติจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฝ่ายการเมือง นักการเมืองที่แก่งแย่งอำนาจมุ่งทำลายความน่าเชื่อถือของกันและกัน ส่งผลทำให้ความสุขของประชาชนต่อสถานการณ์การเมือง โดยภาพรวมมีเพียง 4.35 คะแนนและความสุขต่อรายได้ของตนเองในปัจจุบันอยู่ที่ 4.78 คะแนนเท่านั้นจากคะแนนเต็ม 10

ความสุขของประชาชนสูงสุดใน 5 อันดับแรก ได้แก่ อันดับที่หนึ่งของความสุขของประชาชนสูงสุดถึง 9.49 คะแนนเมื่อเห็นคนไทยเป็นหนึ่งเดียวกันแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน อันดับที่สอง ได้แก่ ความสุขต่อบรรยากาศความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวอยู่ที่ 8.07 คะแนน อันดับที่สามได้แก่ ความสุขต่อบรรยากาศความสัมพันธ์ของคนในชุมชน เช่น การช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่ที่ 7.93 คะแนน อันดับที่สี่ ได้แก่ สุขภาพใจ อยู่ที่ 7.79 คะแนน และอันดับที่ห้า ได้แก่ สุขภาพกาย อยู่ที่ 7.38 ตามลำดับ เมื่อจำแนกความสุขของประชาชนออกตามลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มผู้ชายมีความสุขมากกว่ากลุ่มผู้หญิง คือผู้ชายมีความสุขอยู่ที่ 6.53

ขณะที่ผู้หญิงมีความสุขอยู่ที่ 6.36 โดยเป็นความแตกต่างที่เคยพบในช่วงรัฐบาลนายกฯ อภิสิทธิ์นั้นผู้หญิงมีความสุขมากกว่าผู้ชาย แต่ในช่วงรัฐบาลนายกฯ ยิ่งลักษณ์กลับพบว่าผู้หญิงมีความสุขน้อยกว่าผู้ชาย
นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ ภาวะความยากลำบากของผู้หญิงที่ต้องทำงานหนักในยุคปัจจุบัน การดูแลภาระต่างๆ ในครอบครัว และปัญหาคนรักนอกใจ ไม่ซื่อสัตย์ต่อกัน โดยเสนอแนะให้มีการส่งเสริมบทบาทผู้หญิงและลดทอนปัญหาภาระความยากลำบากต่างๆ ในกลุ่มผู้หญิงเช่นกัน

 

ขอบคุณข้อมูล VoiceTV