สิทธิประกันสังคมน่ารู้ : เงื่อนเวลาที่ไม่ควรพลาด!

สิทธิประกันสังคมน่ารู้ : เงื่อนเวลาที่ไม่ควรพลาด!

สิทธิประกันสังคมน่ารู้ : เงื่อนเวลาที่ไม่ควรพลาด!
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

การยื่นขอรับเงินตามสิทธิประกันสังคมนั้น มีเงื่อนเวลามาเกี่ยวข้อง ที่ต้องแจ้งให้ทราบ และบอกต่อเพื่อที่ผู้ประกันตนจะได้ไม่พลาดสิทธิประโยชน์ของคนทำงานอย่างเรา

โดยทั่วไป สิทธิประกันสังคมต้องยื่นขอรับเงินภายใน 1 ปีนับจากวันที่มีสิทธิ ยกเว้น

กรณีว่างงาน ที่ต้องขึ้นทะเบียนกับสำนักจัดหางานของรัฐ ภายใน 30 วัน
คนที่ออกจากงานแล้ว ต้องการส่งประกันสังคมต่อแบบสมัครใจ (มาตรา 39) ต้องยื่นสมัครภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ออกจากงาน โดยจะได้รับความคุ้มครองจากกองทุนประกันสังคมใน 4 กรณี ได้แก่ เจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และ คลอดบุตร ต่อไปอีก 6 เดือน (ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เราไม่ได้จ่ายเงินสมทบ) นับจากออกจากงาน

ทั้งนี้ การจะได้รับสิทธิต่าง ๆ ผู้ประกันตนต้องส่งเงินสมทบให้ครบตามเกณฑ์ที่กำหนดในตารางด้านล่าง

ป.ล. การนับระยะเวลาเพื่อให้เกิดสิทธิ เช่น "3 เดือน ใน 15 เดือน" แปลว่า หากนับย้อนไปในช่วง 15 เดือนที่ผ่านมา เราต้องสมทบอย่างน้อย 3 เดือน จึงจะมีสิทธิ

 


ที่มา : SSO Savings Club