ประสารแนะเร่งปรับโครงสร้างศก.ไทย

ประสารแนะเร่งปรับโครงสร้างศก.ไทย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ห่วงเศรษฐกิจไทยแย่ ต้องเร่งปรับโครงสร้าง มีองค์กรถ่วงดุลอำนาจผู้ที่จะขัดขวางการเปลี่ยนแปลง

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวในการสัมนาวิชาการแห่งประเทศไทยประจำปี 2556 ในหัวข้อ "วางรากฐานสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย" ว่า ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยต้องเผชิญกับความท้าทายมากมาย ทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งตนมีความเป็นห่วงโครงสร้างพื้นฐานของเศรษฐกิจไทยที่แย่ลงจะไม่มีศักยภาพที่เพียงพอที่จะทำให้ประชาชนในประเทศ สามารถกินดีอยู่ดีได้จากอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ชะลอลงรายได้ต่อหัวต่ำและยังคงมีรายได้กระจุกตัว ซึ่งจะต้องเร่งแก้ไขด้วยการปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจให้สามารถแข่งขันได้ดีขึ้น หลังจากนโยบายการเงินการคลังมีข้อจำกัดไม่เพียงพอที่จะยกเครื่องเศรษฐกิจให้สามารถขยายตัวได้ แต่การพัฒนาเศรษฐกิจจะต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงและความยากลำบากที่เกิดขึ้น โดยเห็นว่า ควรมีองค์กร หรือ สถาบันใดขึ้นมาถ่วงดุลอำนาจที่จะมากีดขวางการเปลี่ยนแปลง เพื่อประโยชน์ส่วนรวมและการพัฒนาของเศรษฐกิจที่ยั่งยืน