ฮือฮา !! ลูกเขยทักษิณขึ้นบริหาร "เอสซี" เต็มตัว

ฮือฮา !! ลูกเขยทักษิณขึ้นบริหาร "เอสซี" เต็มตัว

ฮือฮา !! ลูกเขยทักษิณขึ้นบริหาร "เอสซี" เต็มตัว
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

เอสซีฯ แจ้งตลาดหลักทรัพย์ 'เอม'ลาเก้าอี้บริหาร ขอปฏิบัติภารกิจอื่นสามี'ณัฐพงศ์'ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจเต็ม นั่งรองประธานบริหารคู่ 'ดามาพงศ์'

เมื่อวาน( 29 กุมภาพันธ์) บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ขอเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้บริหารบริษัท ดังนี้

2. เลือกตั้งนายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ เข้าเป็นกรรมการแทนนายชานนท์ โชติวิจิตร กรรมการคนเดิมที่ขอลาออกจากตำแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555 เป็น ต้นไป และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย และเป็นผู้บริหารงานประจำ ดังนี้

(2.1) แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของบริษัทแทนนางสาวพินทองทา ชินวัตร กรรมการคนเดิมที่ขอลาออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารของบริษัท ประกอบด้วย

- นางบุษบา ดามาพงศ์ ประธานกรรมการบริหาร
- นางเพ็ญโสม ดามาพงศ์ กรรมการบริหาร
- นายณัฎฐ์พัฒน์ เอื้อใจ กรรมการบริหาร
- นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ กรรมการบริหาร

(2.2) แต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารงานประจำในตำแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3. อนุมัติกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทใหม่โดยให้นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ เป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทแทนนางแน่งน้อย ณ ระนอง ทั้งนี้ ในส่วนตำแหน่งอื่นๆ ของนางแน่งน้อย ณ ระนอง ที่ได้รับการแต่งตั้ง คือ กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ยังคงปฏิบัติหน้าที่เช่นเดิม ดังนั้น ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทเป็นดังนี้
- นางบุษบา ดามาพงศ์
- นางเพ็ญโสม ดามาพงศ์
- นายณัฎฐ์พัฒน์ เอื้อใจ
- นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์

"โดยสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท"

4. มอบหมายให้นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ เข้าบริหารงานในฐานะกรรมการของบริษัท ย่อย 3 บริษัท และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ แทนนางแน่งน้อย ณ ระนอง คือ

- บริษัท อัพคันทรี่ แลนด์ จำกัด
- บริษัท โอเอไอ แอสเสท จำกัด
- บริษัท วี.แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

5. รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหาร ของนางสาวพินทองทา ชินวัตร เนื่องจากมีความประสงค์จะไปปฏิบัติภารกิจอื่น โดยการลาออกมีผลในวันที่ 28กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป และให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีความรู้ ความสามารถ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนต่อไป

 

ขอบคุณข้อมูล : VoiceTV

 

<< คลิก เพื่อชมภาพขนาดใหญ่ >> 

 


อัลบั้มภาพ 16 ภาพ

อัลบั้มภาพ 16 ภาพ ของ ฮือฮา !! ลูกเขยทักษิณขึ้นบริหาร "เอสซี" เต็มตัว