บทกรณียเมตตสูตร บทสวดมนต์ เปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตร

บทกรณียเมตตสูตร บทสวดมนต์ เปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตร

บทกรณียเมตตสูตร บทสวดมนต์ เปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตร
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

บทกรณียเมตตสูตร บทสวดมนต์ เปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตร เป็นบทที่ว่าด้วยการเจริญเมตตา พระพุทธเจ้าตรัสมุ่งหมายการแผ่จิตที่เกื้อกูล ปรารถนาดีให้แก่ตนเองและสรรพสัตว์ ปรารถนาให้ตนเองและสรรพสัตว์ไม่มีเวรต่อกัน ไม่เบียดเบียนกัน มีแต่สุข ไร้ทุกข์ ปราศจาก ความขุ่นเคืองใจ ไร้พยาบาท  ประกอบด้วยบทสวดดังนี้

 

บทกรณียเมตตสูตร

กะระณียะมัตถะกุสะเลนะ

ยันตัง สันตัง ปะทัง อะภิสะเมจจะ

สักโก อุชู จะ สุหุชู จะ

สุวะโจ จัสสะ มุทุ อะนะติมานี

สันตุสสะโก จะ สุภะโร จะ

อัปปะกิจใจ จะ สัลละหุกะวุตติ

สันตินทริโย จะ นิปะโก จะ

อัปปะคัพโภ กุเลสุ อะนะนุคิทโธ

นะ จะ ขุททัง สะมาจะเร กิญจิ

เยนะ วิญูญู ปะเร อุปะวะเทยยุง

สุขิโน วา เขมิโน โหตุ

สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา

เย เกจิ ปาณะภูตติ

ตะสา วา ถาวะรา วา อะนะวะเสสา

ทีฆา วา เย มะหันตา วา

มัชฌิมา รัสสะกา อะณุกะถูลา

ทิฏฐา วา เย จะ อะทิฏฐา

เย จะ ทูเร วะสันติ อะวิทูเร

ภูตา วา สัมภะเวสี วา

สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา

นะ ปะโร ปะรัง นิกุพเพถะ

นาติมัญเญถะ กัตถะจิ นัง กิญจิ

พะยาโรสะนา ปะฏิฆะสัญญา

นาญญะมัญญัสสะ ทุกขะมิจเฉยยะ

มาตา ยะถา นิยัง ปุตตัง

 

อายุสา เอกะปุตตะมะนุรักเข

เอวัมปิ สัพพะภูเตสุ

มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง

เมตตัญจะ สัพพะโลกัสมิง

มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง

อุทธัง อะโธ จะ ติริยัญจะ

อะสัมพาธัง อะเวรัง อะสะปัตตัง

ติฏฐัญจะรัง นิสินโน วา

สะยาโน วา ยาวะตัสสะ วิคะตะมิทโธ

เอตัง สะติง อะธิฏเฐยยะ

พรัหมะเมตัง วิหารัง อิธะมาหุ

ทิฏฐิญจะ อะนุปะคัมมะ สีละวา

ทัสสะเนนะ สัมปันโน

กาเมสุ วิเนยยะ เคธัง

นะ หิ ชาตุ คัพภะเสยยัง ปุนะเรตติ.

 

 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook