คาถาบูชาพระสีวลี คาถาพระฉิมพลี ขอโชคลาภ ให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองไม่อับจน

คาถาบูชาพระสีวลี คาถาพระฉิมพลี ขอโชคลาภ ให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองไม่อับจน

คาถาบูชาพระสีวลี คาถาพระฉิมพลี ขอโชคลาภ ให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองไม่อับจน
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

คาถาบูชาพระสีวสี เป็นหนึ่งในคาถาขอโชคลาภ ขอทรัพย์สินเงินทอง ซึ่งพระสีวสี หรือพระสีวลีเถระ นั้น เป็น 1 ใน 80 พระอสีติมหาสาวกของพระพุทธเจ้า ที่ได้ทรงยกย่องพระสีวลีเป็นเอตทัคคะในทางที่มีลาภมาก

คาถานี้ นอกจากจะภาวนาเพื่อขอโชคลาภแล้ว ยังมีในเรื่องของการค้าขาย ติดต่อธุรกิจต่างๆ ให้ราบรื่นอีกด้วย โดยเฉพาะพ่อค้าแม่ขาย ท่องก่อนนอน ก่อนออกไปขายของเชื่อว่าจะขายดีมีกำไร ทั้งยังใช้ภาวนาเวลาเดินทางเพื่อคุ้มครองอันตราย ต่างๆ ด้วย

คาถาบูชาพระสีวลี

ตั้งนะโมฯ 3 จบ

สีวะลี จะ มะหาเถโร เทวะตานะระปูชิโต
โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ สัพพะทา
สีวะลี จะ มะหาเถโร ยักขาเทวาภิปูชิโต
โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ สัพพะทา
สีวะลีเถระคุณัง เอตัง โสตถิ ลาภัง ภะวันตุ เม

สวด 3 จบ 5 จบ หรือ 9 จบ สวดภาวนาประจำโชคลาภเงินทองมีมาไม่ขาดสาย ภาวนาก่อนนอน หรือก่อนออกไปค้าขาย, คุยติดต่อธุรกิจ

คาถาบูชาพระสีวลี ในคาถามหาจักรพรรดิ

สีวลี จะ มะหาเถรัง
อะหัง วันทามิ ทูระโต

คาถาบูชาพระสีวลี ในพระคาถาชินบัญชร มีดังนี้

พระคาถาบนนี้ เป็นการอัญเชิญ พระอริยสงฆ์เถระทั้ง 5 องค์มาประดิษฐานที่หน้าผาก คือ พระปุณณะ พระองคุลีมาล พระอุบาลี พระนันทะ และพระสีวลีเถระ ผู้มีลาภมาก

ปุณโณ อังคุลิมาโล จะ
อุปาลี นันทะ สีวลี
เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา
นะลาเฏ ติละกา มะมะ.

คาถาหัวใจพระสีวลี

คาถาบทนี้ใช้เสกน้ำล้างหน้า จะประสบโชคลาภ เจรจาค้าขายสำเร็จ

นะ ชาลีติ ปะสิทธิลาภา

คาถาพระฉิมพลี หรือ คาถาพระสีวลี

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะชาลีติฉิมพาลี จะ มหาเถโร
สุวรรณะมามา โภชนะมามา วัตถุวัตถามามา
พลาพลังมามา โภคะมามา มหาลาโภมามา
สัพเพชะนา พหูชะนา ภวันตุเม

สำหรับการสวดนั้น ให้สวดตามกำลังวันเพื่อบูชาคุณพระสีวลี ได้แก่ วันอาทิตย์ 6 จบ วันจันทร์ 15 จบ วันอังคาร 8 จบ วันพุธ 17 จบ วันพฤหัสบดี 19 จบ วันศุกร์ 21 จบ วันเสาร์ 10 จบ ใครที่ได้สวดเป็นประจำจะมีผลช่วยเสริมดวงโชคลาภ เรียกทรัพย์ ส่งผลให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองไม่อับจน มีโอกาสพลิกชีวิตได้อย่างน่าอัศจรรย์

คำบูชาขอลาภพระสีวลี (ประจำวัน)

คนเกิดวันอะไร ก็ให้สวดวันนั้น เป็นประจำทุกวัน เสริมโชคลาภ เงินทอง

วันอาทิตย์ (ให้ภาวนา 6 จบ)

ฉิมพะลี จะ มหานามัง สัพพะลาภัง ภะวิสสะติ เถรัสสานุภาเวนะ สะทา โหนติ ปิยัง มะมะ ฯ

วันจันทร์ (ให้ภาวนา 15 จบ)

ยัง ยัง ปุริโสวา อิตถีวา ทูเรหิวา สะมีเปหิวา เถรัสสานุภาเวนะ สะทา โหนติ ปิยัง มะมะ ฯ

วันอังคาร (ให้ภาวนา 8 จบ)

ฉิมพะลี จะมหาเถโร โสะโห ปัจจะยาทิมหิ เชยยะลาโภ มหาลาโภ สัพพะลาภา ภะวันตุ สัพพะทา ฯ

วันพุธ (ให้ภาวนา 17 จบ)

ทิตติตถะภะเวราชา ปิยาจะ คะระตุเม เย สารัตติ นิรันตะรัง สัพพะสุขาวะหา ฯ

วันพฤหัสบดี (ให้ภาวนา 19 จบ)

ฉิมพะลี จะ มหาเถโร ยักขาเทวาภิปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ สัพพะทา ฯ

วันศุกร์ (ให้ภาวนา 21 จบ)

ฉิมพะลี จะ มหาเถโร เทวะตานะรปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ มหาลาภัง กะโรนตุ เม ลาเภนะ อุตตะโม โหติ สัพพะลาภะ ภะวันตุ สัพพะทาฯ

วันเสาร์ (ให้ภาวนา 10 จบ)

ฉิมพะลี จะ มหานามัง อินทาพรหมา จะ ปูชิตัง สัพพะลาภัง ปะสิทธิ เม เถรัสสานุภาเวนะ สะทา สุขี ปิยัง มะมะ ฯ

ประวัติพระสีวลีเถระ ผู้เลิศในทาง มีลาภมาก

พระสีวลีเถระ หรือ พระสีวลี เป็นพระภิกษุสาวกเอตทัคคะของพระพุทธเจ้า นับเนื่องในพระอสีติมหาสาวก 80 องค์สำคัญในพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล

พระสีวลีเถระเป็นเจ้าชายในโกลิยวงศ์ ออกบวชในสำนักพระสารีบุตร บรรลุพระอรหันต์ในขณะที่ปลงเกศานั่นเอง และหลังจากผนวช ท่านเป็นผู้มีลาภสักการะมากด้วยกุศลกรรมที่ทำมาแต่อดีต ด้วยเหตุนี้ท่านจึงได้รับยกย่องจากพระพุทธองค์ให้เป็นเอตทัคคะผู้เลิศในทาง ผู้มีลาภมาก

รวมคาถาบูชาพระสิวลี จากเกจิอาจารย์

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook