บทสวดสรงน้ำพระพุทธรูปวันสงกรานต์

บทสวดสรงน้ำพระพุทธรูปวันสงกรานต์

บทสวดสรงน้ำพระพุทธรูปวันสงกรานต์
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

วันสงกรานต์ หรือวันปีใหม่ไทยถือเป็นประเพณีสำคัญที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน โดยปกติกิจกรรมในวันสงกรานต์นั้นมีมากมาย นั่นรวมไปถึงพิธีการสรงน้ำพระ ซึ่งสามารถทำได้ทั้งที่บ้านหรือจะเดินทางไปประกอบพิธีนี้ในสถานที่ซึ่งจัดให้มีการสรงน้ำพระ โดยเชื่อกันว่าการสรงน้ำพระจะเป็นส่วนหนึ่งที่นำความเป็นสิริมงคลมาสู่ชีวิต แต่นอกจากการเตรียมอุปกรณ์สำหรับการสรงน้ำพระแล้ว การสรงน้ำพระจะสมบูรณ์นั้นเราอาจต้องมีบทสวดสรงน้ำพระพุทธรูป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คำกล่าวอัญเชิญพระพุทธรูปเพื่อนำมาสรงน้ำ

ตั้งนะโม 3 จบ

ระตะนัตตะเย ปะมาเทนะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง  สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต

( คำแปล กายกรรม 3 วจีกรรม 4 มโนกรรม 3 ที่ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพลั้งในพระรัตนตรัย  ด้วยความตั้งใจก็ดี ไม่ตั้งใจก็ดี ต่อหน้าก็ดี ลับหลังก็ดี ขอพระรัตนตรัยได้โปรดยกโทษให้ข้าพเจ้าด้วยเถิด)

คำกล่าวสรงน้ำพระพุทธรูป

ตั้งนะโม 3 จบ

อิมินา สิญฺจะเนเนวะ โรโค โสโก อุปัททะโว นิพพันตุ สัพพะโส เอเต สุขี โหนตุ นิรันตะรัง

( คำแปล เดชะ ข้าสรงน้ำ พระชุ่มฉ่ำตลอดกาล ทุกข์โศกโรคภัยพาล อันตรธาน เป็นสุข เทอญ)
หลังจากกล่าวคำอธิษฐานเสร็จแล้ว จึงตักน้ำสรงพระพุทธรูปด้วยความเคารพและจิตใจที่สงบ

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook