ในหลวงพระราชทานถ้วยรางวัล “ชุมชนปลอดขยะ”

ในหลวงพระราชทานถ้วยรางวัล “ชุมชนปลอดขยะ”

     สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ จำนวน 3 ถ้วยรางวัล สำหรับมอบให้แก่ชุมชนที่ชนะเลิศ “โครงการขุมชนปลอดขยะ” ประกอบด้วยชุมชนขนาดเล็ก ชุมชนขนาดกลาง และชุมชนขนาดใหญ่ โดยชุมชนที่ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัล “ชุมชนปลอดขยะ” ทั้ง 3 ขนาดนี้ จะได้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ดูงานและเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนอื่นๆ ต่อไป

 

     สืบเนื่องจากปัญหาขยะเป็นปัญหาที่รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2557 ได้ประกาศให้การจัดการปัญหาขยะเป็น “วาระแห่งชาติ” พร้อมทั้งได้เห็นชอบ “โรดแมป” การจัดการขยะและของเสียอันตรายตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ โดยหลังจากนั้นก็มีการดำเนินการมาตรการต่างๆ ตามโรดแมปมาอย่างต่อเนื่อง โดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ให้ความเห็นชอบ “แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ” (พ.ศ.2559-2564) เพื่อเป็นกรอบ ทิศทาง และเป้าหมายการดำเนินงานด้านการจัดการขยะของประเทศให้เกิดความชัดเจนขึ้น นอกจากนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” เพื่อเป็นแนวทางขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมปลอดขยะ (Zero Waste Society) ภายใต้หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อก้าวสู่เป้าหมายประเทศไทยไร้ขยะได้อย่างเป็นรูปธรรม

    นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่ โครงการชุมชนปลอดขยะ และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะแก่ชุมชนที่ได้ครองถ้วยรางวัลพระราชทานฯ เป็นครั้งแรกในรัชกาลปัจจุบัน

     อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวต่อว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบในการจัดการขยะที่ต้นทางเสริมสร้างวินัยคนในชาติสู่การจัดการขยะอย่างยั่งยืน ตามโรดแมปการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย โดยส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมชุมชนให้มีการจัดการปัญหาขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยได้ดำเนินโครงการ “ชุมชนปลอดขยะ” มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือของประชาชนและองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินงานจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เริ่มจากการจัดการขยะตั้งแต่แหล่งกำเนิดต้นทาง การลดปริมาณขยะ และการนำกลับมาใช้ใหม่ ตามหลัก 3Rs จัดการขยะในชุมชนให้เกิดน้อยที่สุดจนเป็นศูนย์ โดยจะคัดเลือกชุมชนที่ทำประโยชน์ต่อสังคมในการจัดการขยะ ตามหลัก 3Rs และยกย่องให้ชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานให้กับชุมชนอื่นๆ จากการเริ่มโครงการในปี 2552 จนถึงปัจจุบันมีชุมชนเข้าร่วมโครงการจากทั่วประเทศแล้วจำนวน 1964 ชุมชน มีชุมชนผ่านเข้ารอบจำนวน 634 ชุมชน

     “สำหรับในปี 2560 นี้ โครงการชุมชนปลอดขยะ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โปรดเกล้าฯพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ จำนวน 3 ถ้วยรางวัล ประกอบด้วยชุมชนขนาดเล็ก ชุมชนขนาดกลาง และชุมชนขนาดใหญ่ ซึ่งการดำเนินโครงการขณะนี้ มีชุมชนที่ผ่านเข้ารอบที่ 1 แล้วจำนวน 51 ชุมชน แบ่งเป็นกลุ่มชุมชนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ กลุ่มละ 17 ชุมชน และชุมชนเหล่านี้จะต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้เป็นต้นแบบและยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานให้กับชุมชนอื่นๆ ต่อไป โดยจะจัดพิธีมอบรางวัลถ้วยพระราชทานฯในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2560 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี”
[Advertorial]