รณรงค์สร้างความเข้าใจ ผู้ป่วยเอดส์

รณรงค์สร้างความเข้าใจ ผู้ป่วยเอดส์
นสพ.มติชน

สนับสนุนเนื้อหา

         นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แถลงข่าวว่า กรมควบคุมโรคจำเป็นต้องเร่งสร้างความเข้าใจเรื่องการตีตราและลดเลือกปฏิบัติ ในสถานบริการสุขภาพกับ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ โดยนำร่อง อย่างน้อย 1 จังหวัดต่อเขตสุขภาพ ทั้งนี้เนื่อง จากผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน หรือดีดีซีโพล (DDC Poll) เรื่อง "การตีตรา ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ในสังคมไทย"  ที่สำรวจกลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 15 ปีขึ้นไป 3,024 คน
       ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ 4 ภูมิภาค รวม 24 จังหวัด ในช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2558 พบว่า คนไทยยังมีความรู้สึกรังเกียจผู้ติดเชื้อเอชไอวี (ยังไม่แสดงอาการ) ร้อยละ 20.7 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่มีร้อยละ 11.5 รังเกียจผู้ป่วยเอดส์ ร้อยละ 43.3 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่มีร้อยละ 29.1
        นอกจากนี้ พบว่าคนไทยเห็นว่าควรตรวจเชื้อก่อนสมัครเรียน ร้อยละ 48 เห็นว่าไม่ควร ร้อยละ 30.3 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพศหญิง ตรวจก่อนบวช ร้อยละ 50.4 เห็นว่าไม่ควรตรวจ ร้อยละ 29.6 ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ตรวจก่อนสมัครเข้าทำงาน ร้อยละ 58.5 ลดลงจากปี 2557 ที่มีร้อยละ 73.1 และเห็นว่าไม่ควรตรวจ ร้อยละ 21.4
       นพ.โสภณแถลงอีกว่า เมื่อสำรวจพฤติกรรมการอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี พบว่า กลุ่มตัวอย่างไม่ยินดีที่จะว่ายน้ำใน สระเดียวกัน ร้อยละ 51.2 ยินดี ร้อยละ 19 ไม่ยินดีอยู่ร่วมบ้าน ร้อยละ 36.5 ยินดี ร้อยละ 35.3 ไม่ยินดีกินข้าวร่วม ร้อยละ 31.3 ยินดี ร้อยละ 43.6 ไม่ยินดีกินข้าวกับผู้ป่วยที่เป็นเพื่อนสนิท ร้อยละ 34.9 ยินดี ร้อยละ 38.7 ไม่ยินดีให้ลูกเรียนหนังสือร่วมชั้น ร้อยละ 40.9 ยินดี ร้อยละ 29.6 ไม่ยินดีให้ลูกเล่นด้วยกัน ร้อยละ 47.4 ยินดี ร้อยละ 22.4 ไม่ยินดี ใช้ห้องน้ำร่วม ร้อยละ 44.8 ยินดี ร้อยละ 23.8 ไม่ยินดีดูแลคนในครอบครัวที่ป่วย ร้อยละ 33.1 ยินดี ร้อยละ 36.1