ม.มหาสารคาม จัด MSU walking Street เปิดพื้นที่โชว์ผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ของนิสิต

ม.มหาสารคาม จัด MSU walking Street เปิดพื้นที่โชว์ผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ของนิสิต

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส)จัดกิจกรรมถนนคนเดิน MSU walking Street เปิดพื้นที่ให้นิสิตมีพื้นที่หารายได้เสริมระหว่างเรียน ส่งเสริมและฝึกฝนการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ให้นิสิตได้กล้าแสดงออก รวมทั้งการนำเสนอผลงานของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามในด้านต่างๆ อย่างสร้างสรรค์

กองกิจการนิสิต ร่วมกับ องค์การนิสิต สโมสรนิสิต ชมรมและกลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการถนนคนเดิน (MSU Walking Street) ประจำปีการศึกษา 2562 ในมหาวิทยาลัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน และเยี่ยมชมร้านค้านิทรรศการของนิสิต และชมการแสดงดนตรีของนิสิต

นายชญานนท์ สวัสดิ์ผล นายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า โครงการถนนคนเดิน จัดขึ้นภายใต้กรอบแนวคิดการเปิดโอกาสให้นิสิตมีพื้นที่หารายได้เสริมระหว่างเรียน ส่งเสริมและฝึกฝนการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ให้นิสิตได้กล้าแสดงออก ส่งเสริมให้นิสิตกล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์รวมทั้งการนำเสนอผลงานของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามในด้านต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ และนำเสนอผลงานต่อสาธารณชน เป็นการสนับสนุนให้นิสิตมีส่วนร่วมในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน โดยมี นิสิตผู้ประกอบการแสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 54 ราย ประกอบด้วย ร้านจำหน่ายสินค้าประเภทอาหาร 33 ร้านค้า ร้านจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องดื่ม 4 ร้านค้า ร้านจำหน่ายสินค้าประเภทเสื้อผ้า 6 ร้านค้า และร้านจำหน่ายสินค้าประเภทงานฝีมือ 11 ร้านค้า

ยิ่งไปกว่านั้น โครงการถนนคนเดินยังเป็นเสมือนการเปิดพื้นที่รอยยิ้มแห่งความสุข ที่นิสิตทุกคนสามารถมีส่วนร่วมจำหน่ายสินค้าและแสดงผลงานต่างๆ ท่ามกลางบรรยากาศสวนอันร่มรื่น ม่วนซื่นกับงานศิลปะและดนตรี สีสันในรั้วเหลืองเทา อาทิ การแสดงโฟล์คซอง การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งอีสาน การแสดงหมอลำกลอน การฉายภาพยนตร์ การประกวดร้องเพลงสตริง การแสดงจากชมรมนาฏศิลป์และดนตรีพื้นเมือง และการแสดงจากชมรม MSU Stage Band ทั้งนี้ ได้กำหนดจัดทุกวันพุธของเดือนมกราคม คือในวันที่ 8 ,15, 22 และ 29 มกราคม 2563 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ณ สวนศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม