ขนส่งฯ ย้ำทะเบียนซีดจางเคลือบใหม่ฟรีภายใน 29 ธันวาคมนี้

ขนส่งฯ ย้ำทะเบียนซีดจางเคลือบใหม่ฟรีภายใน 29 ธันวาคมนี้

ขนส่งฯ ย้ำทะเบียนซีดจางเคลือบใหม่ฟรีภายใน 29 ธันวาคมนี้
S! Auto

สนับสนุนเนื้อหา

     กรมการขนส่งทางบกเร่งให้เจ้าของรถนำแผ่นป้ายทะเบียนหมวด 3กก - 4กฆ กรุงเทพมหานคร และบางหมวดของต่างจังหวัดที่ซีดจางมาเคลือบใหม่ฟรี ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2565 นี้

    ตามที่กรมการขนส่งทางบกได้ขยายระยะเวลาให้บริการเคลือบสีแผ่นป้ายทะเบียนฟรี สำหรับป้ายทะเบียนรถยนต์หมวด 3กก - 4กฆ กรุงเทพมหานคร และบางหมวดของต่างจังหวัด เพิ่มเติมจนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 โดยได้มีการออกหนังสือแจ้งให้เจ้าของรถนำแผ่นป้ายทะเบียนรถมาเคลือบสีใหม่เรียบร้อยแล้วนั้น

     ทางกรมการขนส่งทางบกจึงขอประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของรถยนต์นำแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์หมวดดังกล่าว ที่ยังไม่ได้นำแผ่นป้ายทะเบียนรถมาเคลือบสีใหม่ ให้เร่งนำแผ่นป้ายทะเบียนมาเคลือบสีใหม่ฟรีภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ โดยเจ้าของรถสามารถตรวจสอบหมวดแผ่นป้ายทะเบียนสีหลุดลอกง่าย ซีดจางได้ด้วยตนเอง ที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก หรือ https://bit.ly/3BfET5a โดยแผ่นป้ายทะเบียนที่ตรงกับเงื่อนไข จะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเคลือบสีใหม่

license_plate_02

     ทั้งนี้ เจ้าของรถที่มีความประสงค์นำแผ่นป้ายทะเบียนมาเคลือบสีใหม่ ให้นำแผ่นป้ายทะเบียนพร้อมหลักฐานมาติดต่อได้ที่งานแผ่นป้ายทะเบียนรถ อาคาร 7 กรมการขนส่งทางบกโดยตรง ซึ่งสามารถรอรับได้ภายในวันที่ติดต่อทันที หรือยื่นความประสงค์ได้ที่สำนักงานขนส่งที่รถนั้นจดทะเบียนหรืออยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อให้สำนักงานขนส่งที่รับแจ้งจัดส่งแผ่นป้ายทะเบียนเข้ามาเคลือบที่กรมการขนส่งทางบก โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการรวมจัดส่งไม่เกิน 7 วันทำการ

     หลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการยื่นความประสงค์ ได้แก่ ใบคู่มือจดทะเบียนรถ ฉบับจริงหรือสำเนา หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล แล้วแต่กรณี สำหรับเจ้าของรถที่ไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนได้ โดยมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ โดยระหว่างนี้ เจ้าของรถสามารถใช้ใบนัดรับแผ่นป้ายทะเบียนรถเป็นหลักฐานชั่วคราวแสดงกับเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่แทนแผ่นป้ายทะเบียนรถที่อยู่ระหว่างส่งเคลือบสีได้

     แผ่นป้ายทะเบียนรถที่ต้องการเคลือบสีใหม่ ต้องผ่านการทำความสะอาดเบื้องต้น และอยู่ในสภาพสมบูรณ์ เช่น ไม่บิดงอ เจาะรู เป็นต้น ส่วนแผ่นป้ายทะเบียนที่ชำรุดเนื่องจากสาเหตุอื่น เช่น สีหลุดลอกมาจากการใช้งาน การขัดล้างที่ไม่ถูกวิธี เป็นต้น สามารถขอรับแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ทดแทนของเดิมได้ โดยมีค่าคำขอ 5 บาท และค่าแผ่นป้ายทะเบียน แผ่นละ 100 บาท

อัลบั้มภาพ 4 ภาพ

อัลบั้มภาพ 4 ภาพ ของ ขนส่งฯ ย้ำทะเบียนซีดจางเคลือบใหม่ฟรีภายใน 29 ธันวาคมนี้

ขนส่งฯ ย้ำทะเบียนซีดจางเคลือบใหม่ฟรีภายใน 29 ธันวาคมนี้
ขนส่งฯ ย้ำทะเบียนซีดจางเคลือบใหม่ฟรีภายใน 29 ธันวาคมนี้
ขนส่งฯ ย้ำทะเบียนซีดจางเคลือบใหม่ฟรีภายใน 29 ธันวาคมนี้
ขนส่งฯ ย้ำทะเบียนซีดจางเคลือบใหม่ฟรีภายใน 29 ธันวาคมนี้
กำลังโหลดข้อมูล