ขนส่งฯ แนะจอดรถไหล่ทางต้องมี "ป้ายสามเหลี่ยม" ฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุด 50,000 บาท

ขนส่งฯ แนะจอดรถไหล่ทางต้องมี "ป้ายสามเหลี่ยม" ฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุด 50,000 บาท

     กรมการขนส่งกำชับผู้ใช้รถบรรทุก หากจำเป็นต้องจอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทาง ต้องแสดงเครื่องหมายหรือสัญญาณเตือน หากฝ่าฝืนไม่มีเครื่องหมายประจำรถ มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท

    นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก ระบุว่า ผู้ประกอบการขนส่งจะต้องจัดเตรียมเครื่องหมายหรือสัญญาณสำหรับแสดงเมื่อจำเป็นต้องจอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทางไว้ประจำรถไม่น้อยกว่า 2 ชิ้นต่อคัน หากผู้ประกอบการขนส่งไม่จัดเตรียมเครื่องหมายไว้ประจำรถตามที่กำหนด มีความผิดตามกฎหมายฐานไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ.2558 มีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท หากผู้ขับรถละเลยไม่นำมาใช้ มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

201

     ทั้งนี้ รูปแบบของเครื่องหมายหรือสัญญาณที่จะต้องแสดงเมื่อจอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทาง มี 3 รูปแบบตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องการจัดให้มีเครื่องหมายหรือสัญญาณที่จะต้องแสดงเมื่อจำเป็นต้องจอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทาง พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2561 เป็นต้นมา ประกอบด้วย

     1.เครื่องหมายเตือนรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า ยาวไม่น้อยกว่าด้านละ 50 เซนติเมตร พร้อมขาตั้งหรือฐานตั้ง ขอบสีแดงสะท้อนแสง ด้านในเครื่องหมายอาจมีพื้นสีขาวและรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีดำหัวท้ายมนในแนวดิ่ง หรือมีแถบสะท้อนแสงสีแดงเพิ่มเติม หรือเป็นพื้นที่เปิดโล่งก็ได้

     2.กรวยสะท้อนแสง ต้องสูงไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร ฐานตั้งกว้างไม่น้อยกว่า 28 เซนติเมตร พื้นสีส้มตลอดทั้งอัน มีแถบสะท้อนสีขาวกว้างไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร คาดตามแนวนอนโดยรอบอย่างน้อย 1 แถบ

     3.โคมไฟสัญญาณ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 6 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 24 เซนติเมตร พร้อมขาตั้งหรือฐานตั้ง ส่วนของไฟสัญญาณต้องเป็นสีเหลืองอำพันกะพริบและไฟสีขาว

202

     ในกรณีที่เครื่องยนต์หรือเครื่องอุปกรณ์ของรถขัดข้อง และจำเป็นต้องจอดรถบนทางเดินรถหรือไหล่ทาง ต้องวางเครื่องหมายหรือสัญญาณในระยะห่างจากรถไม่น้อยกว่า 50 เมตร เพื่อเตือนผู้ขับขี่อื่นให้สังเกตเห็นและหยุดรถได้อย่างปลอดภัย และรีบดำเนินการแก้ไขเคลื่อนย้ายรถออกจากช่องทางเดินรถหรือไหล่ทางโดยเร็วเพื่อความปลอดภัย และลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ