ระวัง! ใช้ใบขับขี่หมดอายุจ่อโดนคุก 3 เดือน ปรับอ่วม 5 หมื่นบาท

ระวัง! ใช้ใบขับขี่หมดอายุจ่อโดนคุก 3 เดือน ปรับอ่วม 5 หมื่นบาท

     กรมการขนส่งทางบกจ่อแก้กฎหมาย "ขับรถไม่มีใบอนุญาตขับขี่" และ "ขับรถระหว่างใบอนุญาตสิ้นอายุ" โทษอ่วมเจอคุก 3 เดือน ปรับหนักสูงสุด 5 หมื่นบาท

     นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งอยู่ระหว่างการบูรณาการกฎหมาย 2 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อง่ายต่อการกำกับดูแลและบังคับใช้ พร้อมทั้งเร่งปรับปรุงรายละเอียดข้อกฎหมายให้ทันสมัยและสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้รถในปัจจุบันมากขึ้น     

     นอกจากนี้ พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ตามกฎหมายใหม่ มีการปรับแก้เพิ่มบทลงโทษใน 3 มาตรา ได้แก่

1.มาตรา 64 ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาต
โทษเดิม - จำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท
โทษใหม่ - จำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท

2.มาตรา 65 ขับรถในระหว่างใบอนุญาตสิ้นอายุ ถูกพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาต หรือถูกยึดใบอนุญาต
โทษเดิม - ปรับสูงสุดไม่เกิน 2 พันบาท ไม่มีโทษจำคุก
โทษใหม่ - จำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท

3.มาตรา 66 ขับรถโดยไม่แสดงใบอนุญาต
โทษเดิม - ปรับสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท
โทษใหม่ - ปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

     ทั้งนี้ กฎหมายใหม่ดังกล่าวผ่านความเห็นชอบของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งยังไม่ชัดเจนว่าจะผ่านความเห็นชอบเมื่อใด อย่างไรก็ดี หลังจากผ่านความเห็นชอบของ สนช. จะต้องนำประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาครบ 1 ปี จึงจะสามารถบังคับใช้ได้