อุทยานธารงาม

อุทยานธารงามมีเนื้อที่ประมาณ 130 ตารางกิโลเมตร มีธรรมชาติที่งดงาม ลานกว้างใหญ่ ถ้ำและน้ำตกหลายแห่ง เช่น น้ำตกตาดมะค่าน้ำตกวังตาดแพ ถ้ำมักเกิ้น ถ้ำมักควน แหสะอาด (เป็นลานหิน) แหลตากผ้า ฯลฯ มีความสวยงามแปลกตามแตกต่างกันครับ