การเดินทาง

ทางรถยนต์ หากขับรถไปเอง ไปได้ 2 ทาง คือ เส้นทางที่ 1 ใช้เส้นทาง กรุงเทพฯ - ชลบุรี - พัทยา - บ้านฉาง - ระยอง - จันทบุรี ระยะทางประมาณ 291 กิโลเมตร เส้นทางที่ 2 ใช้เส้นทาง กรุงเทพฯ - ชลบุรี - บ้านบึง - แกลง - จันทบุรี ระยะทางประมาณ 245 กิโลเมตร ทางรถโดยสารประจำทาง บริษัทขนส่ง จำกัด (บ.ข.ส.) มีรถโดยสารธรรมดาจากกรุงเทพฯไปจันทบุรี ทุกวัน รายละเอียดติดต่อ โทร. 3912504 สำหรับรถปรับอากาศ มีรถทัวร์ของบริษัทเอกชนคือ เชิดชัยทัวร์ โทร. 3929227 สหมิตรทัวร์ โทร. 3914164 และพรนิภาทัวร์ โทร. 3915179 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง