แม่ฮ่องสอน เตรียมเปิดบ้านเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวช่วงกรีนซีซั่น พร้อมมาตรการป้องกัน COVID-19

แม่ฮ่องสอน เตรียมเปิดบ้านเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวช่วงกรีนซีซั่น พร้อมมาตรการป้องกัน COVID-19

แม่ฮ่องสอน เตรียมเปิดบ้านเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวช่วงกรีนซีซั่น พร้อมมาตรการป้องกัน COVID-19
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวอำเภอแม่สะเรียงและอำเภอสายใต้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการ หารือร่วมกับ นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง นายโยธิน ทับทิมทอง ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน  ว่าที่ร้อยเอกสันติพงศ์ บุลยเลิศ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถึงแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ บ้านไม้แดง จากนั้นเดินชมภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำยวม แม่น้ำสายหลักใจกลางเมืองแม่สะเรียง

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้กล่าวว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 สอดคล้องกับข้อกำหนดและคำสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ที่ออกประกาศ ตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฉบับที่ 25 ซึ่งได้พิจารณาในทุกมิติอย่างรอบคอบและมีความพร้อมในทุกๆส่วน รวมถึงได้รับความร่วมมือของพี่น้องประชาชน ทำให้จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปลอดจากการพบผู้ติดเชื้อมาเป็นระยะเวลา 43 วัน  จึงเห็นสมควรร่วมกันว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอนจะสามารถเปิดบ้านเปิดเมืองเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะหลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝนหรือกรีนซีซั่น ภายใต้เงื่อนไขหลักคือการปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัด 3 ด่าน

ด่านแรก ให้คัดกรองผู้ที่เข้าเมืองทุกราย ทั้ง 2 ช่องทาง คือ 1. ทางอากาศ จะคัดกรอง ณ ท่าอากาศยานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2. ทางบกจะมีการคัดกรองในจุดตรวจ 4 จุดหลักประกอบด้วย จุดตรวจด่านแม่ปิง อำเภอปาย จุดตรวจด่านแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จุดตรวจหน้าถ้ำ อำเภอแม่สะเรียง และจุดตรวจแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่ง 4 จุดนี้จะเป็นด่านแรกที่เจ้าหน้าที่คัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยให้ลงทะเบียนข้อมูลการเดินทางรวมถึงการสแกน  QR Code สวัสดีแม่ฮ่องสอน

ซึ่งหากมีอาการเจ็บป่วยจะได้นำไปเป็นข้อมูลในการสอบสวนโรคให้มีประสิทธิภาพ ส่วนกรณีผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด ในเงื่อนไขของจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังไม่ถึงขั้นต้องมีมาตรการกักตัว 14 วัน ให้คุมสังเกต ณ ที่พำนัก สังเกตอาการในที่พักของตนเองตามจำนวนวันที่อยู่ในจังหวัด

ด่านที่ 2 กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จะกระจายตัวไปยังสถานที่ต่างๆ ทั้งร้านค้า ร้านอาหาร ที่พัก โรงแรม จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการทุกรายให้บันทึกข้อมูลของผู้ที่เดินทางเข้ามาใช้บริการ และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจตรากำกับแนะนำสถานประกอบการ เพื่อให้มาตรการของจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีการปฏิบัติอย่างถูกต้องครบถ้วน

ด่านที่ 3 พื้นที่เป้าหมายชั้นใน หมู่บ้าน ชุมชนต่างๆ จะมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่อยู่ในพื้นที่ร่วมกันดูแล ซึ่งจะเป็นหน่วยคัดกรองสุดท้ายดูแลผู้ที่เดินทางมาจากต่างถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด

ทั้งนี้ หากการปฏิบัติใน 3 ด่านปฏิบัติอย่างเต็มที่ถูกต้องตามมาตรการ และมีศักยภาพจะสามารถสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนชาวแม่ฮ่องสอนนักท่องเที่ยวจะส่งผลให้กำกับควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้

และขณะนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เตรียมแผนวัคซีนทางเลือกที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะดำเนินการจัดหามา มีเป้าหมายฉีดให้กลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยวก่อน โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจรวบรวมรายชื่อเพื่อขอรับวัคซีนให้ครอบคลุม จะนำไปสู่การสร้างความมั่นใจ ความสบายใจให้นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อไป

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook