อพท. มุ่งปลูกจิตสำนึกคนรุ่นใหม่ สานต่อคุณค่าแห่งเมืองมรดกโลก

อพท. มุ่งปลูกจิตสำนึกคนรุ่นใหม่ สานต่อคุณค่าแห่งเมืองมรดกโลก

อพท. มุ่งปลูกจิตสำนึกคนรุ่นใหม่ สานต่อคุณค่าแห่งเมืองมรดกโลก
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

     ‘อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย และกำแพงเพชร’ หรือเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร (Historic Town of Sukhothai and Associated Historic Towns) มรดกจากบรรพบุรุษไทยในสมัยราชวงศ์พระร่วง ซึ่งมีอายุยาวนานกว่า 700 ปี ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากองค์การ UNESCO ให้เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม โดยมีองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานศูนย์กลางในการพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์แห่งนี้ให้เป็นพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน     การดำเนินงานของ อพท. มุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนควบคู่กับการอนุรักษ์พื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ ภายใต้ความร่วมมือแบบบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสืบทอดศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเหล่านี้ไปยังคนรุ่นใหม่ ด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจ การปลูกจิตสำนึกให้เกิดความภาคภูมิใจ ความหวงแหน ตลอดจนร่วมกันรักษามรดกของชาติ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของศาสตร์และศิลป์แห่งแผ่นดินสยามให้คงอยู่     สำหรับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม (Culture Heritage Preservation) ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระยะยาวนั้น อพท. มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชน ซึ่งจะกลายเป็นกำลังหลักของประเทศ โดยมีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษามรดกของชาติ และพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในหลากหลายรูปแบบ ภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้อย่างรอบด้าน ทั้งเชิงประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม รวมถึงการจัดการด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้เยาวชนสามารถนำไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ- การอบรมชุมชนและเยาวชนด้านการสื่อความหมาย โดย อพท. ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดกำแพงเพชร และทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย จัดอบรมพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของเครือข่ายชุมชนและเยาวชน เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อความหมาย ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นสู่นักท่องเที่ยว โดยผู้ผ่านการอบรมที่สะสมชั่วโมงครบ 60 ชั่วโมงสำหรับผู้ใหญ่ และ 30 ชั่วโมงสำหรับเด็ก จะได้รับบัตรนักสื่อความหมายระยะเวลา 1 ปี จาก อพท.

- การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของเครือข่ายชุมชนและเยาวชน ในพื้นที่เมืองมรดกโลกอย่างยั่งยืน เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เน้นการเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะการสื่อความหมายผ่านการลงมือปฏิบัติในสถานที่จริง เพื่อเพิ่มศักยภาพของเยาวชนและชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการสื่อความหมาย ตลอดจนเตรียมพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนของตนเอง เช่น การฝึกจัดทำสื่อบอกเล่าเรื่องราวของท้องถิ่น การพัฒนาโครงการด้านการท่องเที่ยว ฯลฯ

- การอบรมค่ายผู้นำเยาวชนและการอบรมผู้นำเยาวชนรักษ์เที่ยว เป็นกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพของเยาวชน โดยจัดประกวดให้เยาวชนคิดค้นและนำเสนอโครงการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวภายในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งเป็นกระบวนการเสริมสร้างทักษะและความรู้ความเข้าใจได้อย่างรอบด้าน อีกทั้งช่วยฝึกความเป็นผู้นำและความกล้าแสดงออก ทำให้เยาวชนเหล่านี้สามารถเป็นตัวแทนในการส่งต่อความรู้ด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมต่อไป

      การปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนในรูปแบบของกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ถือเป็นหนึ่งในพันธกิจสำคัญของ อพท. ในการวางรากฐานที่มั่นคงสำหรับการอนุรักษ์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของเมืองมรดกโลกแห่งนี้ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน โดยการสานต่อจากคนรุ่นใหม่ที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต …
[Advertorial]

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook