ธปท.ตั้งศูนย์ข้อมูลตราสารทางการเงิน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. ได้ลงนามในบันทึกความตกลง ว่าด้วยการจัดตั้ง ศูนย์ข้อมูลตราสารการเงินแห่งประเทศไทย กับ 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมตลาดตราสารหนี้ โดยเป็นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงด้านข้อมูล เทคโนโลยี และการกำกับดูแล ซึ่งจะจัดเก็บ ข้อมูลตราสารการเงิน ที่กระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆ ไว้ในแหล่งเดียวกัน โดยสอดคล้องตามมาตรฐานสากล สามารถแลกเปลี่ยน และเชื่อมโยง ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ศูนย์ข้อมูลตราสารการเงินฯ จะมีประโยชน์กับทุกภาคส่วน ซึ่งจะสามารถช่วย เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลตราสารทางการเงิน ลดภาระความซ้ำซ้อน และปัญหาความไม่สอดคล้องของข้อมูล ทั้งนี้ ได้ตั้งเป้าจะจัดตั้ง ศูนย์ข้อมูลตราสารการเงินแห่งประเทศไทย ให้แล้วเสร็จภายในปี 2554