วว.สรุปผลงานเด่นรอบปี2553

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางเกษมศรี หอมชื่น ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สรุปผลงานเด่น ในรอบปี พ.ศ.2553 ว่า วว. ประสบผลสำเร็จในการวิจัยและพัฒนาผลงาน ซึ่งมีประสิทธิภาพทัดเทียมเทคโนโลยีต่างประเทศ ช่วยลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี เพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์ คือผลิตเครื่องดึงหลัง และคออัตโนมัติเครื่องแรกของไทย ซึ่งมีต้นทุนถูกกว่าเครื่องนำเข้าถึง 60 % ซึ่งใช้สำหรับบำบัดรักษาผู้ป่วยที่มีความเสื่อมหรือความผิดปกติของกระดูกสันหลังและคอ จะช่วยลดการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากต่างประเทศที่มีราคาแพง และช่วยลดการใช้บุคลาการทางการแพทย์ของประเทศ

รถนั่งเคลื่อนที่อเนกประสงค์ ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ และผู้บกพร่องทางร่างกายให้มีโอกาสช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น และช่วยลดภาระให้กับผู้ดูแล และเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรให้ดีขึ้น การวิจัยผลิตภัณฑ์เม็ดเสริมอาหารจากกล้วยและขิง ป้องกันแผลในกระเพาะอาหารเรื้อรัง ประสบผลสำเร็จในการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์เม็ดเสริมอาหาร มิวซาสิด จากกล้วยและ
ขิง มีประสิทธิภาพป้องกันแผลในกระเพาะอาหาร มีความปลอดภัยสูงต่อตับ ไต และระบบเลือดของอาสาสมัครจำนวน 40 คน จากการตรวจผลยืนโดยการสแกนอวัยวะต่างๆ ของอาสาสมัครด้วยเครื่อง PSI-tropic Tomography ภายหลังจากบริโภคผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องเป็นเวลา 7 วัน