สนุกสายเปย์ แม่ฉันต้องได้!

กรุงเทพโพลสำรวจรัฐบาลสอบตกได้3.82 เต็ม10

กรุงเทพโพลสำรวจรัฐบาลสอบตกได้3.82 เต็ม10
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพล) ทำผลสำรวจเรื่องประเมินผลงาน 2 ปี รัฐบาล นายกฯอภิสิทธิ์ ทั้งนี้เนื่องจากวันนี้ เป็นวันครบรอบ 2 ปี การทำงานของรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ โดยได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นเรื่อง "ประเมินผลงาน 2 ปี รัฐบาลนายกฯ อภิสิทธิ์" ขึ้น โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปจากทุกภาคของประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,448 คน เมื่อวันที่ 10-14 ธันวาคม ที่ผ่านมา พบว่า

ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจการทำงานของรัฐบาล 3.82 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซึ่งลดลงจากผลสำรวจ เมื่อตอนที่รัฐบาลทำงานครบ 1 ปี 0.05 คะแนน โดยให้คะแนนความพึงพอใจ ผลงานด้านสังคม และคุณภาพชีวิตมากที่สุด แต่พึงพอใจผลงานด้านการบริหารจัดการและการบังคับใช้กฎหมายน้อยที่สุด สำหรับผลงานและโครงการของรัฐบาลที่ปรชาชนชื่นชอบมากที่สุด คือ โครงการเรียนฟรี 15 ปี โครงการเบี้ยยังชีพคนชรา และ โครงการประกันราคาสินค้าเกษตร ตามลำดับ

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจต่อการทำงานของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นแกนนำรัฐบาล พรรคร่วมรัฐบาล และพรรคฝ่ายค้าน พบว่า พรรคประชาธิปัตย์ได้ 4.11 คะแนน พรรคร่วมรัฐบาลได้ 3.42 คะแนน และพรรคฝ่ายค้าน ได้ 3.85 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน

สำหรับคะแนนการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรี ของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.44 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซึ่งลดลงจากผลการประเมินเมื่อตอนที่ทำงานครบ 1 ปี 0.26 คะแนน โดยได้คะแนนความขยันทุ่มเทในการทำงานเพื่อแก้ปัญหาของประเทศมากที่สุด แต่ได้คะแนนด้านความเด็ดขาด กล้าตัดสินใจน้อยที่สุด ส่วนเรื่องที่ต้องการให้รัฐบาลทำอย่างเร่งด่วน เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ให้ประชาชน คือ ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นเพื่อจะได้ให้คนมีงานทำ มีรายได้ ร้อยละ 19.9 รองลงมาคือ ทำให้บ้านเมืองสงบ มีความสามัคคี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้คนในชาติ ร้อยละ 12.8 และให้ยุบสภาแล้วลือกตั้งใหม่ ร้อยละ 11.6

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันก่อน เอแบคโพล โดย นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่องประเมินความพึงพอใจของสาธารณชนต่อผลงานคณะรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล และนายกรัฐมนตรีในรอบปี 2553 พบว่าประชาชนให้คะแนนพอใจนายกรัฐมนตรี ในการทำงานมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง โดยจากคะแนนเต็ม 10 ประชาชนส่วนใหญ่ให้คะแนน 6.72

รองลงมา คือ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้คะแนน 6.02 นายกรณ์ จิตกวณิช ได้คะแนน 5.89 นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ลำดับที่ 6 ได้คะแนน 5.44 คะแนน ส่วนลำดับที่ 10 คือ นายอิสสระ สมชัย ได้คะแนน 5.32

อย่างไรก็ตาม ยังมีรัฐมนตรีที่ประชาชนไม่รู้จัก ประกอบด้วย 5 อันดับ อันดับที่ 1 คือ นางสาวนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ อันดับที่ 2 นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ อันดับที่ 3 นางพรรณศิริ กุลนาถศิริ อันดับที่ 4 นายศุภชัย โพธิ์สุ และอันดับที่ 5 นายไชยยศ จิรเมธากร

สำหรับเรื่องที่อยากให้รัฐบาลดำเนินการในปีหน้า 61.3% เห็นว่า ต้องเพิ่มความรวดเร็วฉับไวในการแก้ปัญหา 60.08% ให้รัฐบาลระวังคนรอบข้างใกล้ชิดจะทำเสียหาย แสดงความสามารถให้เห็นมากกว่าพูด 56.8% เอาจริงเอาจังต่อเนื่อง ไม่เลือกปฏิบัติ ทำกระบวนการยุติธรรมให้เป็นที่ศรัทธาของประชาชน 

ส่วนรัฐมนตรีที่ประชาชนไม่รู้จัก ขอให้ปรับปรุงแก้ไข สร้างผลงานให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น แสดงผลงานที่เด่นชัดเข้าถึงประชาชน

 

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ กรุงเทพโพล