พณ.แนะพัฒนาแบรนด์หนุนส่งออกขยายตัว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

หม่อมหลวงคฑาทอง ทองใหญ่ ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมมูลค่าเพิ่มเพื่อการส่งออก กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมและผลักดัน ตราสัญลักษณ์สินค้าไทยสู่ตลาดสากล และสนับสนุนการส่งออกของประเทศ ในปี 2554 ให้ขยายตัวได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 หรือ คิดเป็นมูลค่ากว่า 290,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ นั้น ประเทศต้องสร้างโอกาสทางการตลาดรูปแบบใหม่ ในตลาดหลักอย่างอาเซียน รวมถึงตลาดใหม่ ที่มีอัตราการขยายตัวสูง ด้วยการพัฒนาแบรนด์สินค้าไทย ให้มีศักยภาพและความเป็นสากล ทันกับสถานการณ์ทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลง ช่วงชิงความได้เปรียบก่อนคู่แข่ง อย่างประเทศมาเลเซีย และเวียดนาม

โดยจะมีการนำผลการวิจัยผู้บริโภค 14 ประเทศ ในเอเซีย และแปซิฟิก อาทิ ญี่ปุ่น จีน อินเดีย ฮ่องกง และออสเตรีย ที่ทางกรมฯ ร่วมกับภาคเอกชนจัดทำขึ้น เพื่อศึกษาความต้องการของผู้บริโภค และพฤติกรรมการซื้อ ภาพลักษณ์สินค้าไทย และประเทศไทย มาปรับใช้ เพื่อวางกลยุทธ์ทางการตลาด