86.11ไม่เห็นด้วยเพิ่มเงินเดือนสส.-สว.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

หาดใหญ่โพล โดยสำนักวิจัยและพัฒนา ม.หาดใหญ่ สำรวจความคิดเห็นของประชาชนใน 14 จังหวัดภาคใต้ ต่อมาตรการค่าครองชีพของรัฐบาล และการฉลองปีใหม่ จาก 1,098 ตัวอย่าง โดยเรื่องของการปรับเพิ่มเงินเดือนให้แก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ส่วนใหญ่ร้อยละ 86.11 ไม่เห็นด้วย รวมถึงประเด็นการนำภาษีท้องถิ่น ไปเพิ่มเงินเดือนให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล ส่วนใหญ่ร้อยละ 81.19 ไม่เห็นด้วยเช่นกัน

ส่วนการปรับขึ้นค่าแรงรายวันขั้นต่ำของผู้ใช้แรงงาน 8-17 บาทต่อวัน ส่วนใหญ่ร้อยละ 74.47 เห็นด้วย ส่วนปัญหาที่ต้องการให้รัฐบาลแก้ไขอย่างเร่งด่วนที่สุด ร้อยละ 28.10 เห็นว่า ควรลดภาษีการนำเข้าสินค้า รองลงมาเป็นการลดราคาสินค้า เช่น หมู ไข่ไก่ และน้ำตาล ส่วนแนวทางในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ที่ควรนำมาใช้มากที่สุด ร้อยละ 35.60 เห็นว่าควรใช้มาตรการปรับภาษีนำเข้าสินค้าทุกชนิด และลดภาระของประชาชน สำหรับประเด็นการฉลองปีใหม่ ร้อยละ 85.44 กับการซื้อเหล้าเป็นของขวัญ ส่วนพรที่ประชาชนต้องการให้เกิดขึ้น ในปี 2554 มากที่สุด ร้อยละ 29.61 ระบุว่า ต้องการให้ประชาชนในประเทศมีความสามัคคีปรองดองกัน