ต.ล.ท.เผย รัฐวิสาหกิจ ฐานะแข็งแกร่ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ ผู้ช่วยผู้จัดการ กลุ่มงานผู้ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากรายงานผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2553 ซึ่งจัดทำโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย พบว่า รัฐวิสาหกิจ และบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 15 แห่ง ทุกแห่งได้รับการประกาศผล ตามจำนวนสัญลักษณ์ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ อยู่ในระดับดีมากขึ้นไป หรือ ได้คะแนนร้อยละ 80-89 โดยจำนวนนี้ 12 แห่ง คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 80 อยู่ในระดับดีเลิศ คือ ได้รับคะแนนประเมินร้อยละ 90 ขึ้นไป ซึ่งเป็นระดับคะแนนสูงสุด ตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้รัฐวิสาหกิจ และบริษัทลูกของรัฐวิสาหกิจ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ได้รับผลการสำรวจระดับดีเลิศ จำนวน 12 บริษัท อาทิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย บริษัท บางจากปิโตรเลียม และบริษัท ผลิตไฟฟ้า