นายกฯหนุนปฏิรูปการศึกษายกคุณภาพแรงงาน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวในการสัมมนาเรื่องทิศทางคุณวุฒิ วิชาชีพแรงงานไทยสู่สากล โดยระบุว่า ภาครัฐมีความเป็นห่วงปัญหาแรงงานไทย ที่ต้องปรับตัวในเรื่องของการพัฒนาทักษะ ความรู้ และขีดความสามารถ ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต

ทั้งนี้ เนื่องจากที่ผ่านมา มีปัญหาการว่างงาน การขาดแคลนแรงงาน และขาดการเชื่อมโยงระหว่างตลาดแรงงาน กับสถาบันการศึกษา รัฐบาลจึงเห็นความสำคัญในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรคที่ 2 ที่มุ่งเน้น ให้ความสำคัญกับการศึกษา ดังนั้นภาครัฐ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน หรือ กกร. จึงได้เร่งจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ โดยจะมีการออกเป็นพระราชกฤษฎีการองรับ และอยู่ภายใต้สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งจะเร่งจัดตั้งสถาบันดังกล่าวให้เกิดขึ้นโดยเร็ว

ทั้งนี้มั่นใจว่า สถาบันดังกล่าว จะทำหน้าที่ในการพัฒนารับรองคุณวุฒิให้กับแรงงาน และผลิตแรงงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการแข่งขันในตลาดแรงงาน ที่ปัจจุบันต้องเผชิญกับการกีดกั้นแรงงานจากต่างประเทศ