ธีระชงครม.วีคหน้าขอเงินชดเชยให้ชาวสวนยาง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน นี้ ได้เตรียมเสนอเกณฑ์ขอเงินชดเชย เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ที่ประสบภัยธรรมชาติต่อที่ประชุม ครม. เพื่อพิจารณา ซึ่งจากการสำรวจล่าสุดของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง รายงานมีพื้นที่สวนยางที่ประสบอุทกภัยและวาตภัยทั่วประเทศ จำนวน181,200 ไร่ ทั้งนี้การช่วยเหลือจะยึดหลักเกณฑ์ทางการสงเคราะห์

โดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเสนอเกณฑ์ ครม. อนุมัติเงินช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ในอัตราร้อยละ 55 ของต้นทุนการผลิตต่อไร่ ซึ่งต้นทุนการปลูกยางพาราของเกษตรกร เฉลี่ยอยู่ที่ 10,922 บาทต่อไร่ จากนั้นร้อยละ 55 ของต้นทุนการผลิต จะคิดเป็น 6,007 บาทต่อไร่ บวกเพิ่มจากที่เกษตรกรได้รับเงินสงเคราะห์ปลูกยางต้นใหม่ตามปกติอีก 11,000 บาทต่อไร่ รวมเป็นเงิน 17,007 บาทต่อไร่ ในส่วนของสวนยางที่มีความเสียหายบางส่วนจะดำเนินการช่วยเหลือฟื้นฟูตามความเหมาะสม สำหรับผู้ปลูกยางพาราที่ยังไม่ได้เปิดกรีดน้ำยางนั้น จะนัดประชุมหารือร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง เพื่อหาข้อยุติในส่วนของเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ ก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุม ครม. เพื่อพิจารณาอนุมัติในวันอังคารที่จะถึงนี้