พรทิวาตรวจปั๊มหากดัดแปลงหัวฉีดมีโทษหนัก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลัง นำเจ้าหน้าที่ออกตรวจปั๊มน้ำมัน และปั๊มก๊าซ เพื่อให้ผู้บริโภค ได้รัความเป็นธรรม ด้านปริมาณ ว่า หลังจากที่ราคาน้ำมันเริ่มปรับขึ้นราคาอย่างต่อเนื่อง จึงได้สั่ง
การให้กรมการค้าภายใน ตรวจเข้ม โดยเฉพาะสถานีบริการน้ำมัน และปั๊มก๊าซเติมรถยนต์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่า จะได้รับปริมาณครบเต็มลิตร และไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ

ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ ได้จัดโครงการ "สถานีบริการน้ำมันเต็มลิตร" โดยจะมอบป้ายตราสัญลักษณ์ เติมเต็มลิตร ให้กับสถานีบริการที่ใช้มาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงที่ถูกต้องตามกฎหมาย ชั่งตวงวัด และดูแลตรวจสอบความเที่ยงตรงของมาตรวัดฯ อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งที่ผ่านมา มีสถานีบริการน้ำมัน ได้รับการรับรองแล้ว 1,355 แห่ง แบ่งเป็นกรุงเทพมหานคร 500 แห่ง ที่เหลือเป็นส่วนภูมิภาค ซึ่งในปีต่อๆ ไป ตั้งเป้าที่จะเพิ่มสถานีบริการน้ำมันเติมเต็มให้เพิ่มขึ้น ปีละ 500 แห่ง

ทั้งนี้ จากการออกตรวจของกรมการค้าภายใน พบปั๊มที่มีหัวฉีดไม่ได้มาตรฐานประมาณ 2,000 แห่ง จากทั่วประเทศที่มีอยู่กว่า 19,068 แห่ง แต่ส่วนใหญ่พบว่า เกิดจากปัญหาด้านการเสื่อมอายุ ซึ่งหากพบกรณีหัวจ่ายน้ำมัน ไม่ได้มาตรฐาน จะมีโทษปรับไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่หากมีเจตนาดัดแปลงหัวจ่ายน้ำมัน จะมีโทษปรับไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 2 แสน 8 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งกรมการค้าภายใน จะมีการออกตรวจสอบหัวจ่ายทุกๆ 6 เดือน และจะออกใบรับรองหัวจ่ายน้ำมัน ในทุกๆ 2 ปี

อย่างไรก็ตาม หากประชาชนผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรม จากการเติมน้ำมันเชื้อเพลิง หรือ ก๊าซเอ็นจีวี และก๊าซแอลพีจี สามารถแจ้งได้ที่ สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือ สำนักงานการค้าภายใน ศูนย์ตั้งตวงวัดภาค หรือสำนักงานชั่งตวงวัดทั่วประเทศ