คค.จ่อนำสรุปใช้ประโยชน์สนามบินชงครม. ธค.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ในส่วนของการพิจารณาการใช้ประโยชน์ ท่าอากาศยานดอนเมืองนั้น คงได้ข้อสรุปจาก 2 หน่วยงาน คือ องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือ ไอเคโอ และสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ หรือ ไออาตา ในเดือนพฤศจิกายนนี้ หลังจากนั้น จะเสนอแนวทางรูปแบบที่ทั้ง 2 หน่วยงาน เสนอให้ ครม. เพื่อพิจารณา
ภายในเดือนธันวาคม โดยการเสนอให้ ครม. พิจารณานั้น ทางกระทรวงคมนาคม จะนำทั้งข้อดีและข้อเสีย เปรียบเทียบข้อมูลที่ได้ให้เห็น เพื่อให้ ครม. มีข้อมูลในการพิจารณาอย่างชัดเจน

ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวเพิ่มเติมว่า การที่ไทยได้ลงนาม MOU ในการเข้าร่วม การเปิดการบินอย่างเสรีนั้น คงจะต้องมีการดึงนักท่องเที่ยวและประชาชน ให้เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยให้มากขึ้น รวมทั้งจะพัฒนาปรับปรุงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้สามารถรองรับ และเกิดความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารและก้าวสู่ 1 ใน 5 ของสนามบินดีที่สุดในโลก