หอการค้าดันไทยเป็นศูนย์กลางเกษตรภูมิภาค

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายดุสิต นนทะนาคร ประธานหอการค้าไทย เปิดเผยว่า หอการค้าไทย ได้ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชน และองค์การตลาดเพื่อการเกษตร หรือ อ.ต.ก. จัดการประชุมนานาชาติ และนิทรรศการ ทางด้านการเกษตรครบวงจร 2010 ระหว่าง วันที่ 3-12 ธ.ค. นี้ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการผลักดันให้ประเทศไทย เป็นศูนย์การทางด้านเกษตรกรรมของภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งช่วยให้เกษตรกรไทย มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล และเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด รวมถึงการส่งออกสินค้าเกษตรกรรม ที่จะมากขึ้น

นอกจากนี้ การจัดงานดังกล่าว ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ซึ่งจะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ